PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Projektové řízení - M501003
Anglický název: Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Z//Je záměnnost pro: AM501003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Z: VYTLAČIL, D. Řízení projektů, ČVUT, 2000.

Z: VYTLAČIL, D. Řízení projektů – cvičení. ČVUT, 2001.

Z: FOTR, J., SOUČEK, I. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Grada. 2005.

D: ROSENAU, M. D. Řízení projektů. Praha: Computer Press. 2000.

D: NĚMEC, V. Projektový management. Praha: Grada. 2002.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Zápočet: zpracování studie proveditelnosti, vytvoření časového plánu projektu, aktivita při rozboru projektu

Zkouška: závěrečný test (80%), kvalita zpracování studie proveditelnosti (20%)

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

1. Popis a charakteristika produkčních procesů. Definice procesu typu projekt.

2. Rozdíl mezi projektovým a provozním řízením.

3. Rozhodovací stromy s příklady pro oblast řízení projektů. Odhadování vstupních parametrů projektu.

4. Analýza případové studie – rozbor realizovaného projektu.

5. Životní cyklus projektů z hlediska činností a čerpání zdrojů.

6. Klíčové parametry projektu. Definování významu cílů.

7. Struktura členění prací. Projektový tým.

8. Studie proveditelnosti – cíle a popis postupu, analýza trhu.

9. Studie proveditelnosti – umístění, technologie, lidské zdroje.

10. Studie proveditelnosti – implementační plán, vyhodnocení.

11. Časové plánování. Metody CPM a PERT.

12. Řízení zdrojů projektu – problémy a metody řešení. Stanovení nákladů a optimální doby trvání projektu.

13. Rozpočet projektu.

14. Porovnání metodik pro řízení projektů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: zpracování studie proveditelnosti, vytvoření časového plánu projektu, aktivita při rozboru projektu

Zkouška: závěrečný test (80%), kvalita zpracování studie proveditelnosti (20%)

 
VŠCHT Praha