PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Systémy řízení lidí - M501006
Anglický název: HR Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět se zabývá okruhy témat z řízení lidských zdrojů, které jsou nadstavbou nad základními pojmy a vztahy. Jde o témata, jaká jsou buď diskutována na akademické půdě a mezi praktiky, nebo patří k moderním trendům v řízení organizací. Zahrnuje HR business partnering, personální/HR praktiky uplatňované pro stabilizaci zaměstnanců a pracovní motivaci, pobídkové mzdové formy, řízení diverzity lidských zdrojů, vztahy s odbory, trendy v BOZP a mezinárodní řízení lidských zdrojů.
Poslední úprava: Botek Marek (17.02.2022)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

analyzovat přínosy a stinné stránky praktik používaných při řízení lidských zdrojů,

orientovat se v trendech při řízení lidí v organizacích

zpracovat odborný projekt a prezentovat jeho výsledky

Poslední úprava: Botek Marek (17.02.2022)
Literatura

Z: Dvořáková, Z. a kol. (2012). Řízení lidských zdrojů. Praha: C.H.Beck. 592 s.

Z: Human Resource Management (2016). University of Minnesota Libraries Publishing, 459 p. https://open.lib.umn.edu/humanresourcemanagement/

Z: Prezentace přednášek (e-learning.vscht.cz)

Z: Případové studie a další studijní materiály (e-learning.vscht.cz)

D: ARMSTRONG, M. (2020). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice (anglicky). Kogan Page.

nebo

D: ARMSTRONG, M. TAYLOR, S. (2015). Řízení lidských zdrojů: Moderní pojetí a postupy, 13. vydání.

nebo

D: ARMSTRONG, M. TAYLOR, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

D: DESSLER, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html

D: ULRICH, D., KRYSCYNSKI, D., BROCKBAND, W. and ULRICH, M. (2017). Victory through Organization. Why the War for Talent Is Failing Your Company and What You Can Do About It. McGrawHill Education. 293 p.

Poslední úprava: Švecová Lenka (16.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: Týmová seminární práce a její prezentace (tým 2-3 studentů), téma a obsah seminární práce - viz Sylabus v e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: DVORAKBZ (08.02.2021)
Sylabus

1. Trh práce, stárnutí populace a migrace

2. HR business partnering

3. Employer branding

4. Stabilizace zaměstnanců

5. Talent management a řízení kariéry

6. Pobídkové formy mzdy

7. Mzdové průzkumy. Diferenciace mezd

8. Kolektivní pracovní vztahy

9. Řízení diverzity lidských zdrojů

10. Toxická organizace a kvalita pracovního života

11. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

12. Mezinárodní řízení lidských zdrojů

13. Trendy v BOZP

14. Trendy v řízení lidských zdrojů

Poslední úprava: Botek Marek (09.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: Týmová seminární práce a její prezentace (tým 2-3 studentů).

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Scholleová Hana (31.01.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 26
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha