PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Manažerské rozhodování - M501008
Anglický název: Managerial Decision-making
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501008
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Z: FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 3. přeprac. vyd. Praha: Ekopress, 2016.

Z: ŠVECOVÁ, L. Sbírka příkladů (online cvičebnice v systému e-learning)

D: KEPNER, H. CH., TREGOE, B. B. The New Rational Manager. Princeton, Princeton Research Press, 2013.

D: HAMMOND, J. S., KEENEY, R. L., RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions. Harvard Business School Press, Boston 2002.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné písemné testy, aktivita na cvičeních,

Zkouška: online testy z článků a dalších výstupů k tématu (10 %), závěrečný test (50 %), týmová seminární práce (30 %), ústní zkouška (10 %).

Sylabus
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

1. Základní pojmy a poznatky rozhodovací analýzy (rozhodovací proces a jeho náplň, základní typy rozhodovacích procesů, princip optimalizace a satisfakce, kvalita rozhodování, informace v rozhodování).

2. Riziko a nejistota v rozhodování (subjektivní pravděpodobnosti, postoj k riziku a funkce utility, měření rizika).

3. Řešení problémů a hledání příčin problémů.

4. Nástroje, metody a postupy rozhodování za jistoty (identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů, výběr kritérií, tvorba variant a stanovení jejich důsledků, hodnocení variant).

5. Metody analýzy rozhodovacích problémů.

6. Metody tvorby variant.

7. Metody vícekriteriálního hodnocení.

8. Metody a nástroje rizikového rozhodování - rozhodovací matice.

9. Metody a nástroje rizikového rozhodování - pravidla rozhodování za nejistoty, pravidla rozhodování za rizika.

10. Metody a nástroje rizikového rozhodování - pravděpodobnostní stromy a scénáře.

11. Metody a nástroje rizikového rozhodování - rozhodovací stromy.

12. Metody a nástroje rizikového rozhodování - simulace Monte Carlo.

13. Skupinové rozhodování a volba stylu rozhodování (míra participace a styl rozhodování, vliv míry participace na organizaci, řízení procesů skupinového rozhodování, modely pro volbu stylu rozhodování).

14. Management rizika (identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, hodnocení rizika, příprava opatření na snížení rizika, operativní řízení rizika).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (17.09.2020)

Zápočet: průběžné písemné testy, aktivita na cvičeních, simulační hra

Zkouška: online testy z článků a dalších výstupů k tématu (10 %), závěrečný test (50 %), týmová seminární práce (30 %), ústní zkouška (10 %).

 
VŠCHT Praha