PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Manažerské rozhodování - M501008
Anglický název: Managerial Decision-making
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:65 / 65 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501008
Literatura

Z: FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje rozhodování v dynamickém a nejistém prostředí. Praha: Ekopress, 2022 (v tisku).

Z: ŠVECOVÁ, L. Sbírka příkladů (online cvičebnice v systému e-learning)

D: KEPNER, H. CH., TREGOE, B. B. The New Rational Manager. Princeton, Princeton Research Press, 2013.

D: HAMMOND, J. S., KEENEY, R. L., RAIFFA, Howard: Smart Choices. A Practical Guide to Making Better Decisions. Harvard Business School Press, Boston 2002.

D: ŠVECOVÁ, L. Managerial Decision-Making. Online book. Praha: VŠCHT, 2022 (v tisku).

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: průběžné písemné testy, aktivita na cvičeních. Zkouška: online testy z článků a dalších výstupů k tématu (10 %), závěrečný test (50 %), týmová seminární práce (30 %), ústní zkouška (10 %).

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Sylabus

1. Základní pojmy a poznatky rozhodovací analýzy (rozhodovací proces a jeho náplň, základní typy rozhodovacích procesů, princip optimalizace a satisfakce, kvalita rozhodování, informace v rozhodování).

2. Riziko a nejistota v rozhodování (subjektivní pravděpodobnosti, postoj k riziku a funkce utility, měření rizika).

3. Řešení problémů a hledání příčin problémů.

4. Nástroje, metody a postupy rozhodování za jistoty (identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů, výběr kritérií, tvorba variant a stanovení jejich důsledků, hodnocení variant).

5. Metody analýzy rozhodovacích problémů.

6. Metody tvorby variant.

7. Metody vícekriteriálního hodnocení - principy, stanovení vah.

8. Metody vícekriteriálního hodnocení - metody a přístupy.

9. Metody a nástroje rizikového rozhodování - rozhodovací matice.

10. Metody a nástroje rizikového rozhodování - pravidla rozhodování za nejistoty, pravidla rozhodování za rizika.

11. Metody a nástroje rizikového rozhodování - pravděpodobnostní stromy a scénáře.

12. Metody a nástroje rizikového rozhodování - rozhodovací stromy.

13. Metody a nástroje rizikového rozhodování - simulace Monte Carlo.

14. Management rizika (identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti, hodnocení rizika, příprava opatření na snížení rizika, operativní řízení rizika).

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: průběžné písemné testy, aktivita na cvičeních, simulační hra. Zkouška: online testy z článků a dalších výstupů k tématu (10 %), závěrečný test (50 %), týmová seminární práce (30 %), ústní zkouška (10 %).

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.6 44
Práce na individuálním projektu 1.1 30
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.2 34
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 50
Průběžné a zápočtové testy 10
Ústní zkouška 10

 
VŠCHT Praha