PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Ekonomické nástroje efektivity a controllingové řízení - M501010
Anglický název: Efficiency Assessment and Management Control Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Výuka probíhá jen v LS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AM501010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd. Praha, Grada Publishing, 2011.

Z: ČÁMSKÁ, D. Kalkulace a cenotvorba ve firemní praxi. Praha, Nakladatelství FORUM, 2017.

Z: POPESKO, B., PAPADAKI Š. Moderní metody řízení nákladů, 2. vyd. Grada Publishing, 2016.

Z: SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C.H. Beck. 2009.

Z: ESCHENBACH, R. Controlling. Praha, ASPI, 2004.

D: WAGNER, J. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha, Grada Publishing 2009.

D: KAPLAN R.S., ANDERSON S.R. Time Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston, 2007.

D: KRÁL B. a kol. Manažerské účetnictví, Management Press, Praha, 2010.

D: FIBÍROVÁ, J., PETERA, P., WAGNER, J., ŠOLJAKOVÁ, L. Manažerské účetnictví: nástroje a metody. Praha, Wolters Kluwer 2015.

Poslední úprava: Botek Marek (09.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu. Zkouška: písemný test.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Sylabus

1. Cíle podnikání, význam základních podnikových činností pro zvyšování hodnoty podniku v dlouhodobém horizontu.

2. Provozní činnost podniku, náklady, možnosti jejich klasifikace, význam pro manažerské řízení.Nákladové funkce v dlouhém a krátkém období, volba technologie. Analýzy bodu zvratu, CVP analýza.

3. Výrobní kapacita, kapacita trhu, elasticita cen a vliv na racionální rozhodování o objemu produkce. Dolní hranice ceny v závislosti na dalších parametrech vývoje. Pricing - význam, vymezení, nástroje, vhodnost užití.

4. Možnosti řízení nákladů v závislosti na časovém horizontu. Náklady jako důsledek manažerského rozhodování. Provozní páka jako měřítko provozního rizika. Vztah provozní a finanční páky a riziko podniku při změnách trhů.

5. Kalkulace - základní kalkulační vzorec. Kalkulace úplná, neúplná, výhody a nevýhody, použitelnost pro podniková rozhodování. Neúplná kalkulace jako nástroj sortimentní analýzy. Analýza ziskovosti zákaznických skupin.

6. Úplná kalkulace nákladů - typy kalkulací a diskuze jejich použitelnosti ve specifických případech. Alokace nákladů. Kalkulace, prostá, s poměrovými čísly, přirážková, rozčítací, dle hlavního produktu. Specifické typy kalkulací - target costing, procesní (ABC) kalkulace. Efekt použití pro další řízení nákladů podle procesů.

7. Růst oběžného majetku jako důsledek lokálního řízení nákladů na střediscích. Interní zájmové skupiny. Složky pracovního kapitálu, možnosti a význam jejich optimalizace. Vliv na provozní cash flow a operativní řízení.

8. Rozpočty. Dlouhodobé a krátkodobé, hlavní a dílčí rozpočty. Rozpočtová výsledovka a analýza odchylek ve vazbách na primární vstupy, vliv na hlavní rozpočet. Příčiny a interpretace odchylek, prevence, nápravná opatření.

9. Systémy měření výkonnosti podniku - klasické, moderní, vlastní implementace, tvorba systému KPI. Benchmarking.

10. Controlling, jeho cíle a zásady, základní controllingové koncepce. Instituce controllingu. Controller - profil controllera, pracovní náplň, hlavní úlohy, zodpovědnost a kompetence.

11. Uplatnění controllingu v normativním managementu, controllingové nástroje využívané na normativní úrovni.

12. Uplatnění controllingu v operativním, taktickém a strategickém managementu, controllingové nástroje využívané na operativní a taktické úrovni. Analýza životního cyklu výrobků a výrobkového portfolia.

13. Zpětná a dopředná vazba, řídící cyklus. Průběžné propočty očekávání.

14. Reporting. Nároky na získání a zpracování dat. Zásady tvorby reportu pro různé úrovně rozhodování.

Poslední úprava: Botek Marek (09.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: průběžné testy znalostí, průběžná tvorba a prezentace semestrálního projektu

Písemná zkouška

Poslední úprava: Botek Marek (10.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.9 52
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha