PředmětyPředměty(verze: 898)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Souvislá pedagogická praxe I - M832012
Anglický název: Continuous pedagogical practice I
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Prerekvizity : M832002, M832006
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (17.01.2020)
Předmět navazuje na Úvodní pedagogickou praxi s reflexí. Jeho cílem je umožnit studentovi získat zkušenosti s přípravou na výuku a vlastním vedením výuky chemie na střední škole, případně i na nižším stupni víceletého gymnázia nebo na škole základní. Student si vede písemné přípravy, provádí sebereflexi a jeho výuka je dále reflektována a hodnocena učitelem.
Literatura
Poslední úprava: STRIBRSJ (07.03.2019)

Základní literatura:

Učebnice chemie pro střední a základní školy, např.:

BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie 1. 3. vydání. Praha: Fortuna, 2014.

BENEŠ, Pavel, Jiří BANÝR a Václav PUMPR. Základy chemie 2. 3. vyd. Praha: Fortuna, 2014.

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál, 1996.

VAŠUTOVÁ,J.Být učitelem. Co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: UK v Praze, PedF, 2007.

HODSON, CH. Psychology and Work. Routledge, Taylor§Francis Group, London and New York: 2001.

Doporučená literatura:

AUGER.M.T.; BOUCHARLAT,CH. Učitel a problémový žák. Praha: Portál 2005.

BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie. Praha: ISV 2002.

ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha: Grada,2010.

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie.

Bratislava: IRIS, 2001.

Sylabus
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (15.01.2020)

1. Úvodní seminář

2. Činnost studenta v rámci souvislé pedagogické praxe v průběhu semestru (samostatná výuka studenta ve třídách SŠ nebo ZŠ včetně laboratoří)

3. Průběžné konzultace

4. Zpracování portfolia, výstupů praxe

5. Reflektivní seminář

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (29.01.2019)

Úvodní pedagogická praxe s reflexí

Didaktika chemie I.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet bude udělen na základě portfolia složeného z příprav a reflexí výuky a aktivní účasti na reflektivním semináři.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Práce na individuálním projektu 0,6 18
Účast na seminářích 0,4 10
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha