PředmětyPředměty(verze: 889)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Úvodní pedagogická praxe s reflexí - M832002
Anglický název: Introductory observation practice with reflection
Zajišťuje: Ústav učitelství a humanitních věd (832)
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/6 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Je prerekvizitou pro: M832021, M832012
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (15.01.2020)
Cílem předmětu je poznání reality školního prostředí a získání hlubokého analytického vhledu do profesních činností učitele a do individuálních a sociálních charakteristik žáků. Studenti se v přímém pobytu ve škole na pedagogické praxi budou věnovat pozorování výuky, rozhovorům s aktéry vzdělávání, analýze dokumentů. Praxe bude doprovázena reflektivními semináři, které budou vedené jak z pedagogické tak psychologické perspektivy. Nedílnou součástí kurzu bude osvojování důležitých znalostí v legislativní, administrativní, bezpečnostní a zdravotní problematice, relevantních pro učitelskou profesi.
Literatura
Poslední úprava: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (10.03.2019)

Základní literatura:

GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2013 (aktuální znění).

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. (aktuální znění).

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon; aktuální znění).

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (aktuální znění).

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Dominik, Karel STARÝ a Petr URBÁNEK. Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace. 2015, 25(1), 9-31. DOI: 10.5817/pedor2015-1-9.

GRECMANOVÁ, Helena [et al.]. Klima školy: soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče [online]. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012 [cit. 2015-04-30]. ISBN 978-808-7063-804.

MAREŠ, Jiří. Tvorba případových studií pro výzkumné účely. Pedagogika. 2015, 2015(2), 113-142.

MARZANO, Robert J., Debra. PICKERING a Jane E. POLLOCK. Classroom instruction that works: research-based strategies for increasing student achievement. 1. Alexandria, Va.: Association for Supervision and Curriculum Development, 2001. ISBN 978-0871205049.

PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Překlad Jiří Foltýn. Praha: Portál, 2013, 562 s. ISBN 9788026203674.

POL, Milan a Bohumíra LAZAROVÁ. Dobrá škola: metoda pro stanovení priorit školy [online]. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2011, 18 s. [cit. 2015-04-30]. Evaluační nástroje. ISBN 978-80-87063-37-8.

Sylabus
Poslední úprava: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (10.03.2019)

Příprava na praxi, základní informace o škole - ŠVP, výroční zpráva a další dokumenty

Minimum právních, bezpečnostních a zdravotnických znalostí

Odborné tematické semináře s pracovníky školy: výuková a mimovýuková náplň práce učitele, školní poradenské pracoviště

Pozorování, rozhovory a analýza dokumentů ve škole, sběr dat pro individuální projekt

Pedagogická reflexe praxe, zaměřená na obecně didaktické a metodické aspekty výuky

Psychologická reflexe praxe, zaměřená na individuální a sociální charakteristiky žáků

Zpracování individuálního projektu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Duschinská Karolina Ing. Ph.D. (25.01.2019)

Systematická příprava na praxi a plnění průběžných úkolů v e-learningu

Aktivní účast na praxi

Zpracování analytické seminární práce

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha