PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Technologie skla - N107016
Anglický název: Technology of Glass
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:4/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://prof. Ing. L. Němec, DrSc.
Garant: Němec Lubomír prof. Ing. DrSc.
Rada Miroslav Ing. CSc.
Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: M107011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (20.11.2012)
Náplní předmětu jsou chemicko-inženýrské a fyzikálně chemické základy tavicího procesu skel zahrnujících chronologicky děje průmyslového procesu a metody přípravy speciálních skel a vrstev na skle.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.08.2013)

Studenti budou umět:

Popsat jednotlivé dílčí tavicí děje na základě výsledků experimentů, řešení modelů i praktických znalostí a definovat nejdůležitější parametry daného děje.

Navrhnout podmínky pro uskutečnění tavicího procesu na základě znalosti dějů.

Používat znalosti procesu tavení skel při řešení problémů sklářských výrob a laboratorních příprav skel.

Připravit sklo daného složení v laboratorních podmínkách.

Literatura -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (20.11.2012)

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha 1988.

D: Paul A.: Chemistry of glasses, Chapman and Hall, 1982.

D: Trier W.: Glass furnaces - Design Construction and operation, SGT, Sheffield 1987. ISBN: 0900682205

D: Bartuška M.(Ed.): Vady skla, Práh, Praha 2001. ISBN: 80-7252-043-1D

D: Smrček A. (Ed.): Tavení skla, ČSS, Teplice 2008. ISBN: 978-80-904044-0-3

Studijní opory -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (07.12.2012)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (23.08.2013)

1. Metody přípravy skelných materiálů

2. Suroviny, homogenizace a příprava sklářské vsázky

3. Tavicí reakce ve sklářském kmeni

4. Pochody rozpouštění částic ve skelné tavenině

5. Rozpustnost plynů ve skelných taveninách

6. Mechanismy odstraňování bublin ze skelných tavenin

7. Oxidačně-redukční stav skel

8. Rozpouštění kapalných nehomogenit ve skelných taveninách

9. Vliv charakteru proudění na tavicí proces skel

10. Odpařování těkavých složek skelných tavenin

11. Koroze žárovzdorných materiálů skelnými taveninami

12. Skla barvená sloučeninami železa a síry

13. Speciální skla

14. Vrstvy na skle

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (20.11.2012)

Anorganické nekovové materiály. Základy sklářských a keramických technologií.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 2 56
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha