PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Historie chemie a materiálů - N107033
Anglický název: History of Chemistry and Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B107007
Pro druh:  
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Záměnnost : B107007
Je záměnnost pro: B107007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (19.11.2012)
Předmět Historie chemie a materiálů je poměrně rozsáhlým úvodem do dějin chemie, chemické technologie a dějin technologie materiálů od prehistorie do 20. století. Cílem předmětu je, aby student získal ucelenou představu o vývoji dnešní chemie, která dnes obsahuje vedle klasických disciplín jako jsou anorganická, organická a fyzikální chemie i mnoho oblastí z tzv. materiálových věd a technologií a týká se jak organických tak anorganických materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (21.11.2012)

Studenti budou umět:

Posoudit historický vývoj chemie jako celek očima chemika a aplikovat tyto znalosti k lepšímu a hlubšímu pochopení jednotlivých předmětů, se kterými se setká v dalším průběhu studia.

Používat znalosti získané v tomto předmětu jako základ pro získání univerzálnějšího vzdělání univerzitního typu a k rozšíření horizontu inženýrské výuky, které může v delším horizontu přispět k zvýšení celospolečenské prestiže chemického povolání obecně.

Absolvováním tohoto předmětu získá každý student rámcovou představu o vývoji chemie a nejdůležitějších materiálových technologií od prehistorie až do 20. století. Měl by být schopen časově zařadit nejvýznamnější objevy a vynálezy a chápat v hrubých rysech celkový historický vývoj oboru, který studuje. Nejnadanější studenti budou po absolvování předmětu navíc schopni do jisté míry posoudit oprávněnost Kuhnovy teze o struktuře vědeckých revolucí v chemii.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.04.2016)

Z - Hudson J.: The History of Chemistry. Macmillan, London 1992 (ISBN 0-333-53551-0).

Z - Partington J. R.: A Short History of Chemistry. Dover, New York 1989. (ISBN 978-0-486-65977-0).

D - Engels S., Nowak A.: Chemické prvky - historie a současnost. SNTL, Praha 1977 (str.7-312, 344-355). (nemá ISBN)

D - Zyka J., Karpenko V.: Prvky očima minulosti. Práce, Praha 1984 (str.17-237). (nemá ISBN).

D - Kratochvíl M.: Cesty chemie - od atmou v molekule k nanotechnologiím. VUT Brno, Brno 2009 (ISBN 978-80-214-3630-5).

D - Strathern P.: Mendělejevův sen - putování po stopách prvků. Nakladatelství BB / art, Praha 2005 (ISBN 80-7341-543-7).

D - Kuhn T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, Praha 1997. (ISBN 80-86005-54-2)

D - Kužvart M.: Kámen ve službách civilizace. Academia, Praha 1990. (str. 11-22, 93-125, 131-153, 167-190.)

D - Chládek J., Nová I.: Porcelán kolem nás. SNTL, Praha 1991. (str. 9-35.)

D - Pleiner R., Kořan J., Kučera M., Vozár J.: Dějiny hutnictví železa v Československu - 1 Od nejstarších dob do průmylsové revoluce. Academia, Praha 1984. (str. 13-33.)

D - Drahotová O. (ed.): Historie sklářské výroby v českých zemích � I. díl (Od počátků do konce 19. století). Academia, Praha 2005. (str. 21-26.)

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.04.2016)

http://cs.wikipedia.org

Sylabus -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (19.11.2012)

1.Prehistorie a starověk I: materiály a technologie (kámen, keramika, kovy, sklo)

2.Prehistorie a starověk II: materiály a technologie (sůl, pigmenty, organické látky)

3.Starověká přírodní filozofie a literatura týkající se chemie a materiálové technologie

4.Alchymie a přírodní filozofie raného středověku (helénistická a arabská fáze)

5.Alchymie a přírodní filozofie vrcholného středověku (latinská fáze)

6.Iatrochemie a poslední vrchol alchymie v 17. století

7.Renesanční literatura týkající se materiálů a chemické technologie

8.Flogistonová teorie a pneumatická chemie; vývoj technické chemie a materiálové technologie (kovy, sklo, keramika) od středověku do 18. století

9.Lavoisierova revoluce v chemii a Kuhnova teze o struktuře vědeckých revolucí; vývoj mineralogie a krystalografie

10.Základní koncepty moderní chemie; vývoj chemické terminologie a symboliky

11.Objev chemických prvků po Lavoisierovi (až k transuranům)

12.Termodynamika, statistická fyzika a fyzikální chemie v 19. století

13.Organická chemie, chemická technologie a technologie materiálů v 19. století

14.Milníky chemie a materiálové vědy 20. století, Nobelovy ceny

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (19.11.2012)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. (19.11.2012)

Překlad cca 4-8 stran z cizojazyčné literatury o historii chemie představuje individuální projekt, je předpokladem k získání zápočtu, bude hodnocen a představuje 20 % konečné známky. Dále je předpokladem získání zápočtu účast minimálně na dvou ze tří zápočtových písemek, ve kterých bude vždy zkoušena pouze látka čtyř předcházejících přednášek. Neúčast na více než jedné z těchto písemek je automaticky hodnocena známkou „F“ (neprospěl/-a) a průměr ze dvou nejlepších je 50 % konečné známky. Ústní zkouška, na které bude zkoušena celá látka, představuje dalších 30 % známky. V případě dvou písemek lepších než C (50 % maximálního počtu bodů) si může student nechat průměr uznat přímo jako zkoušku a povinnost ústní zkoušky tím pro něj odpadá.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 4 140 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Průběžné a zápočtové testy 50
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha