PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
RTG fázová analýza I - N108008
Anglický název: X-Ray Phase Analysis I
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Čejka Jan Ing. Ph.D.
Maixner Jaroslav RNDr. CSc.
Je záměnnost pro: AM108002, M108002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ108 (24.01.2012)
Cílem předmětu je seznámit posluchače s kvalitativní a semikvantitativní fázovou analýzou. Hlavní náplní je naučit posluchače přípravu vzorku pro měření na práškovém difraktometru, naměření přáškového difraktogramu a kvalitativní vyhodnocení práškového difraktogramu programem HighScore Plus. Posluchači se naučí pracovat s programeme HighScore Plus a seznámí se s databází PDF4+.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Studenti budou umět:

Orientace v základní krystalografii. Zpracování a vyhodnocení difraktogramů v programu Highscore.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ108 (06.09.2013)

D: Studijní materiály v elektronické podobě

Studijní opory -
Poslední úprava: Maixner Jaroslav RNDr. CSc. (13.11.2012)

http://www.xray.cz/krystalografie/

Sylabus -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (14.12.2012)

1. Historie a využití RTG záření.

2. Amorfní a krystalické, makroskopická definice krystalu, makroskopická souměrnost a bodové grupy, mezinárodní značení, minimální prvky.

3. Krystalová soustava=mříž, motiv, centrace, značení uzlů, směrů a rovin.

4. Přímá a reciproká mříž, prostorové grupy včetně šroubových os a skluzných rovin.

5. Izomorfie, polymorfie.

6. Základní teorie difrakce.

7. Atomová amplituda rozptylu.

8. Ewaldova interpretace Braggova zákona, struktur. amplituda, vliv rozmístění atomů.

9. Vznik RTG záření, vlastnosti spojitého a charakteristického spektra.

10. Zdroje RTG záření, monochromatizace a detekce RTG záření.

11. Metody studia práškových a polykrystalických látek.

12. Přesné měření mřížkových parametrů krystalických látek.

13. Kvalitativní fázová analýza.

14. Databázové systémy.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Čejka Jan Ing. Ph.D. (13.11.2012)

Matematika I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha