PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzika polymerů - N112001
Anglický název: Physics of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B112001
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Záměnnost : Z112001
Je záměnnost pro: M112016, AB112001, B112001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu je problematika molekulární a nadmolekulární struktury polymerů, elasticity, viskoelasticity a toku, mechanické pevnosti, elektrických a tepelných vlastnosti. Navazuje na předměty Fyzika, Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerních látek.
Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pochopit a vysvětlit základní fyzikální vlastnosti polymerních materiálů

Vybrat vhodný polymerní materiál pro danou aplikaci

Poslední úprava: TAJ112 (14.08.2013)
Literatura -

Z: Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

D: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8

D: Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 978-0-7506-5148-6

D: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4

D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Studijní opory -

Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987 (http://eso.vscht.cz)

Kolektiv: Sbírka příkladů z makromolekulární chemie (http://eso.vscht.cz)

Poslední úprava: Kuta Antonín (10.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kontrola studia se uskutečňuje formou 2 průběžných písemných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 50). Zápočet bude udělen při minimálním celkovém počtu 60 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Zápočtový test bude opakován pouze jednou. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů specifikovaných sylabem.

Poslední úprava: Kuta Antonín (02.03.2009)
Sylabus -

1. Konformace, ohebnost a morfologická struktura polymerů.

2. Distribuce molárních hmotností a vlastnosti lineárních polymerů.

3. Vznik a struktura sítí, teorie síťování.

4. Teorie volného objemu a problematika skelného přechodu.

5. Předpoklady krystalizace, její kinetika.

6. Teorie kaučukové elasticity a její aplikace.

7. Viskoelasticita, reologické modely, časově-teplotní superpozice.

8. Relaxační přechody a struktura, teorém korespondujících stavů.

9. Tok polymerních tavenin. Vliv molární hmotnosti.

10. Pevnost teoretická, principy lomové mechaniky.

11. Misitelnost a rozpustnost polymerů. Separace fázi.

12. Orientace v polymerech, vlivy na vlastnosti. Kompozity.

13. Elektrická vodivost. Dielektrické vlastnosti a frekvenční závislosti.

14. Tepelná kapacita, rozpustnost a difúze plynů v polymerech.

Poslední úprava: Kuta Antonín (10.07.2012)
Vstupní požadavky

Jsou vyžadovány základní znalosti diferenciálního a integrálního počtu, základů kombinatoriky a termodynamiky, názvosloví makromolekulární chemie, chemická struktura hlavních polymerů.

Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie

Poslední úprava: Kuta Antonín (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha