PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Fyzika polymerů - Z112001
Anglický název: Physics of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2007
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: N112001, AB112001, B112001, M112016
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)
Náplní předmětu je molekulární a nadmolekulární struktura polymerů, teorie volného objemu, skelného přechodu, síťování, kaučukové elasticity, visko-elasticity, krystalizace. Pevnost polymerů, tok, orientace, elektrické a tepelné vlastnosti, difúze v polymerech. Navazuje na předměty Fyzika, Fyzikální chemie, Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerních látek a Fyzikální chemie polymerů.Jsou vyžadovány vstupní znalosti: diferenciální a integrální počet, diferenciální rovnice, základy kombinatoriky, termodynamika, přenosové jevy, názvosloví makromolekulární chemie, chemická struktura hlavních polymerů. Na přednáškách budou zadávány otázky a příklady pro domácí úkoly. Závěrečný zápočtový test bude obsahovat 3 příklady podobného typu. Dosažení 60 % je podmínkou udělení zápočtu. Zápočtový test bude opakován pouze jednou. Zkouška je ústní a vychází ze studijních okruhů specifikovaných osnovou přednášek.
Literatura
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)

Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

Kolektiv: Základy fyziky polymerů I, II. Edice MACRO M-16 ÚMCH ČSAV Praha 1987. /Skripta k dispozici v knihovně ústavu polymerů/

Sylabus
Poslední úprava: SMIDOVAL (21.02.2007)

1. Konformace, ohebnost a morfologická struktura polymerů.

2. Distribuce molárních hmotností a vlastnosti linerních polymerů.

3. Vznik a struktura sítí, teorie síťování.

4. Teorie volného objemu a problematika skelného přechodu.

5. Předpoklady krystalizace, její kinetika.

6. Teorie kaučukové elasticity a její aplikace.

7. Viskoelasticita, reologické modely, časově-teplotní superpozice.

8. Relaxační přechody a struktura, teorie korespondenčních stavů.

9. Tok polymerních tavenin. Vliv molární hmotnosti.

10. Pevnost teoretická, principy lomové mechaniky, lomové křivky.

11. Misitelnost a rozpustnost polymerů. Separace fázi.

12. Orientace v polymerech. Anizotropní struktury. Vlivy na vlastnosti.

13. Elektrická vodivost. Dielektrické vlastnosti a frekvenční závislosti.

14. Tepelná kapacita, rozpustnost a difuze plynů v polymerech.

 
VŠCHT Praha