PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Analytika vody - N217001
Anglický název: Water Analysis
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M217010
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D.
Kujalová Hana Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AB217001, B217001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (08.07.2019)
Aplikace analytických metod, které se v praxi používají v laboratořích při analýze pitných a odpadních vod. Podrobně se probírají základní operační kroky postupů, rušivé vlivy, předúprava vzorku, výpočet výsledku a jeho interpretace.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (08.07.2019)

Studenti budou znát základní principy analytických metod v analytice vody, budou se orientovat při výběru vhodné metody pro analýzu pitné, povrchové a odpadní vody.

Literatura -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (08.07.2019)

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2000. (cz)9788070805206

D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. (cz)9788070807019

D: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 1998. (eng)9780875530130

Studijní opory -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (08.07.2019)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (09.07.2019)

K průběžné kontrole aktivity studentů a pochopení probrané problematiky je v první polovině semestru zařazen jeden průběžný test. Na konci semestru jsou znalosti studentů prověřovány formou závěrečného testu. Průběžný test se píše ve stanoveném termínu v době konání přednášky (50 min). Závěrečný test se píše ve stanoveném termínu ve 14. týdnu semestru (50 min)a dále jsou vypisovány tři opravné termíny v průběhu zkouškového období. Minimální bodový zisk v každém testu je 50 bodů z maximálního počtu 100. To znamená, minimální průměrný počet bodů získaný z obou testů je 50 bodů. Oba testy zahrnují vyučovanou tématiku včetně výpočtů. Testy se píší výhradně na papíry poskytnuté vyučujícím.

V případě pozdního příchodu studenta je psaní testu umožněno bez náhrady zmeškaného času. Při omluvené neúčasti je možno průběžný či závěrečný test (případně oba)napsat v opravném termínu vypsaném v SIS během zkouškového období, pouze v tomto případě bude tento termín považován za řádný, je však nutné přihlásit se prostřednictvím SIS. Student má tedy celkem k dispozici nejvýše jeden řádný termín (tzn. minimální dosažený průměrný počet bodů z obou testů 50 bodů)a maximálně dva opravné. Při včasném neodhlášení z termínu a tedy neúčasti termín propadá a je klasifikován známkou F.

Sylabus -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (08.07.2019)

1. Kvalitativní a kvantitativní analýza vody

2. Celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky

3. Makroanionty

4. Makrokationty, kovy

5. Reaktivní křemík a fosfor, předúprava vzorku

6. Složky vody s obsahem dusíku

7. Aplikace jodometrie v analytice vody

8. Chemická a biochemická oxidace organických látek

9. Odběr vzorku, konzervace

10. Senzorické vlastnosti vody

11. Metody stanovení individuálních organických látek

12. Skupinová stanovení organických látek

13. Stanovení individuálních organických látek

14. Validace metody

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kollerová Lubica Ing. CSc. (30.08.2013)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Smrčková Štěpánka RNDr. Ph.D. (09.07.2019)

Podmínky pro zakončení předmětu:

počet bodů dosažených v každém ze dvou testů (v průběžném i závěrečném) vyšší než 50,

průměrný počet bodů dosažený obou testech (průběžném i závěrečném) vyšší než 50

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha