PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Právní a správní aspekty ochrany životního prostředí - N240008
Anglický název: Legal and Administrative Aspects of Environmental Protection
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M240008
Pro druh:  
Garant: Václavíková Jiřina Mgr. Ing.
Záměnnost : Z240008
Je záměnnost pro: M240008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Václavíková Jiřina Mgr. Ing. (09.11.2012)
Předmět uvádí studenty do právní úpravy ochrany životního prostředí, poskytuje základní orientaci v systému práva a veřejné správy, zejména ve zvláštní části je kladen důraz na řešení modelových příkladů a ukázky z praxe. Předmět ukazuje principy a vzájemné souvislosti při ochraně jednotlivých složek životního prostředí. V obecné části seznamuje studenty s organizací veřejné správy a EU a se základními instituty mezinárodního práva veřejného, evropského práva, ústavního práva a zejména správního práva. Ve zvláštní části se soustředí na problematiku obecné části (EIA, SEA, IPPC ad.) a zejména zvláštní části práva životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, obaly ad.), zmíněno je také rámcově horní právo.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Václavíková Jiřina Mgr. Ing. (09.11.2012)

Studenti budou umět:

Orientovat se v systému práva a veřejné správy

Obecnou část práva životního prostředí

Zvláštní část práva životního prostředí

Literatura -
Poslední úprava: Václavíková Jiřina Mgr. Ing. (11.09.2020)

Z: Jelínková J., Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí. Praktický průvodce. 1. vydání, GRADA Publishing. a.s., Praha, 2017, ISBN 978-80-271-0508-3

Z: Jelínková J., Tuháček M. a kol., Právo životního prostředí. Praktický průvodce. 1. vydání, GRADA Publishing, Praha, 2015, ISBN 978-80-247-5464-2

D: Jelínková J., Kontrolní řád. Správní řád (vybraná ustanovení). Praktický komentář. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2016, ISBN 978-80-7552-456-0

D. Jelínková J., Havelková S., Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2018, ISBN 978-807400-697-5

D. Jelínková J., Tuháček M., Zákon o právu na informace o životním prostředí. Praktický komentář. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2019, ISBN 978-80-7598-344-2

D: Damohorský M. a kol., Právo životního prostředí. 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-338-7

D: Damohorský M. a kol., Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. aktualizované vydání, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-593-9

D: Šturma P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí - I. (obecná) část. IFEC. Praha, 2008, ISBN 80-903409-2-X

D: Damohorský M. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí - II. (zvláštní) část. IFEC. Praha, 2008, ISBN 978-80-903409-8-9

D: Hendrych D. a kol., Správní právo. Obecná část. 8. vydání, C. H. Beck, Praha, 2012, ISBN 978-80-7179-254-3

D: Svoboda P., Úvod do evropského práva. 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-313-4

D: Tichý L. a kol., Evropské právo. 4. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-333-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Václavíková Jiřina Mgr. Ing. (29.07.2013)

http://portal.gov.cz/portal/obcan/

http://www.mzp.cz/

Sylabus -
Poslední úprava: Václavíková Jiřina Mgr. Ing. (05.02.2016)

1. Úvod do práva - základní pojmy, principy a instituty - ústavní právo, EU a evropské právo, mezinárodní právo veřejné

2. Úvod do práva - organizace veřejné správy a základní pojmy, principy a instituty - správní právo

3. Správní řád I

4. Správní řád II

5. Správní řád III

6. Právní odpovědnost v oblasti práva životního prostředí

7. Úvod do práva životního prostředí, Právo na informace a účast veřejnosti

8. Územní plánování; EIA, SEA, IPPC

9. Ochrana vody

10. Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země

11. Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí - odpady, obaly

12. Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí - chemické látky a směsi, REACH, CLP, prevence závažných havárií

13. Základní pojmy, principy a instituty - horní, atomové a energetické právo

14. Základní pojmy, principy a instituty - ochrana veřejného zdraví, ochrana přírody a krajiny, ochrana lesa, ochrana půdy

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Václavíková Jiřina Mgr. Ing. (29.07.2013)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3.5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 70

 
VŠCHT Praha