PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  

Ve dnech 1. 8 až 2. 8. nebude dostupné webové rozhraní Studijního informačního systému (SIS) z důvodu plánovaných servisních prací.

 

Dekujeme za pochopení a omlouváme se za případné problémy

Využití a likvidace odpadů zemědělsko-potravinářského komplexu - N324009
Anglický název: Use and waste disposal from agricultural and food industry
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: M324003
Garant: Horsáková Iveta Ing. Ph.D.
Šviráková Eva Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: M324003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na vznik, využití a likvidaci odpadů zejména z potravinářství a souvisejících odvětvích. Studenti se seznámí se základními technologiemi likvidace odpadů jako je skládkování, spalování apod. stejně jako s biologickými způsoby zpracování odpadů jako jsou kompostování a methanizace. V předmětu budou popsány jednotlivé potravinářské technologie v souvislosti s odpady a vedlejšími produkty, které při dané výrobě vznikají a možnostmi jejich využití. Pozornost je věnována prevencí vzniku odpadů, třídění odpadů, druhotným surovinám, recyklaci a obalovým materiálům, případně dekontaminaci již postiženého prostředí. Probírána je i perspektiva bezodpadových technologií především v kombinaci s využitím moderních technologií. V neposlední řadě se budeme také zabývat čištěním odpadních vod, které vznikají v každém potravinářském průmyslu a úpravou surové vody na vodu pitnou, která je nezbytná ve všech výrobách. Nedílnou součástí předmětu jsou i přednášky zaměřené na odpady vzniklé průmyslovými haváriemi.
Poslední úprava: Horsáková Iveta (24.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní způsoby likvidace odpadu.

Pojmenovat jednotlivé odpady z potravinářských výrob a popsat způsoby jejich využití nebo likvidace.

Navrhnout možnosti využití odpadu jako druhotných surovin pro další výroby.

Poslední úprava: Horsáková Iveta (24.01.2018)
Literatura -

Z: Marek M.; Opatová H.; Voldřich M.: Odpady a druhotné suroviny v zemědělsko-potravinářském komplexu, Svazek 32. 1. vyd. Ostrava, 1996, ISBN 80-7078-382-6.

Z: Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, Praha, Český ekologický ústav 1994, ISBN 80-85087-32-4.

D: Oreopoulou V., Russ W.: Utilization of By-Products and Treatment of Waste in the Food Industry, svazek 3.1. Springer Science+Business Media, New York, LLC, 2007, ISBN-13: 978-0387-33511-7.

D: Wang L. K., Hung Y., Lo H. H., Yapijakis C.: Waste Treatment in the Food Processing Industry. Tailor and Francis Group, Boca Raton, LLC, 2006, ISBN 0-8493-7236-4.

Poslední úprava: Horsáková Iveta (31.01.2018)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Horsáková Iveta (24.01.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy, vznik a druhy odpadů, nebezpečné odpady.

2. Zdroje energie.

3. Hygienické a toxikologické aspekty vzniku, využívání a zneškodňování odpadů.

4. Odpady z potravinářských výrob - výroba škrobu a mouky, zpracování ovoce a zeleniny.

5. Odpady z potravinářských výrob - tabákový průmysl, výroba kávy, čaje, kakaa a čokolády.

6. Odpady z potravinářských výrob – mlékárenský a tukový průmysl.

7. Odpady z potravinářských výrob – cukrovarnický, pivovarnický, lihovarnický a vinařský průmysl.

8. Odpady z potravinářských výrob - masný průmysl, kafilerní zpracování odpadu.

9. Odpady z potravinářských výrob - nealkoholické nápoje. Úprava pitné vody

10. Likvidace odpadu: skládkování, solidifikace.

11. Likvidace odpadu: spalování, pyrolýza.

12. Biologické procesy likvidace odpadů: kompostování, čištění odpadních vod, methanizace.

13. Odpady vzniklé haváriemi a dekontaminace prostředí.

14. Prevence vzniku odpadů, třídění odpadů, druhotné suroviny, recyklace, obalové materiály.

Poslední úprava: Horsáková Iveta (24.01.2018)
Studijní prerekvizity -

potravinářské technologie, organická chemie

Poslední úprava: Horsáková Iveta (24.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
2 / 2 56 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 70
Ústní zkouška 20

 
VŠCHT Praha