PředmětyPředměty(verze: 956)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Disperzní systémy II - N409072
Anglický název: Dispesions systems II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kosek Juraj prof. Dr. Ing.
Řehoř Ivan RNDr. Ph.D.
Zubov Alexandr doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B409013
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět obsahuje obtížnější témata z chemicko-inženýrské teorie dispersních systémů. Kromě běžných dispersí jsou v předmětu zpracovány také polymerní systémy.
Poslední úprava: Kosek Juraj (25.09.2013)
Výstupy studia předmětu -

Po absolvování předmětu budou studenti:

1. Rozumět řadě teoretických konceptů dispersních systémů - charakterizace, příprava, modely.

2. Schopni navrhovat metody přípravy dispersních systémů.

3. Rozumět souvislostem mezi charakteristikami dispersí a aplikačními vlastnostmi.

4. Schopni aplikovat své znalosti o polymeracích.

Poslední úprava: Kosek Juraj (25.09.2013)
Literatura -

Z: Young R.J., Lovell P.A.: Introduction to Polymers (3rd edition), CRC Press (2011). ISBN-13: 978-0-8493-3929-5.

Z: Hunter R.J.: Introduction to Modern Colloid Science, Oxford University Press (1996). ISBN: 0-19-855386-2.

D: Hinds W.C.: Aerosol Technology, Wiley (1999). ISBN-13: 978-0-471-19410-1.

D: Mewis J., Wagner N.J.: Colloidal Suspension Rheology, Cambridge Univ. Press (2012). ISBN-13: 978-0-521-51599-3.

Poslední úprava: Kosek Juraj (25.09.2013)
Studijní opory -

Prezentace budou poskytnuty po přednáškách.

Poslední úprava: Kosek Juraj (25.09.2013)
Metody výuky -

Přednášky a cvičení.

Poslední úprava: Kosek Juraj (25.09.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Dva testy v průběhu semestru. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Kosek Juraj (25.09.2013)
Sylabus -

1. Polymery jako disperzní systémy. Statistický popis molekulární architektury polymerů. Úvod do metody momentů – populační bilance pro případ reakčního mechanismu jednoduché polymerace.

2. Teplota skelného přechodu a teplota tání polymerů. Základní typy kinetik polymeračních reakcí. Polykondenzace – Carothersova teorie. Floryho-Schultzova distribuce délek řetězců.

3. Kinetika polykondenzace. Vliv stechiometrie na kvalitu polymeru. Funkcionalita monomerů a gelace. Vliv chemické rovnováhy na molekulární architekturu polymeru.

4. Volně-radikálová polymerace. Předpoklad pseudo-stacionárního stavu aplikovaný na koncentraci volných radikálů. Vliv různého typu terminace na distribuci délek řetězců.

5. Gelace. Tromsdorff-Norrishův efekt. Závislost rychlosti polymerace a střední délky řetězce na teplotě. „Ceiling temperature“.

6. Úvod do elektrostatického nabíjení – základní definice, mechanismu nabíjení a vybíjení, koronový výboj. Dynamika nabíjení částic v elektrickém poli. Triboelektrické nabíjení materiálů.

7. Elektrostatický odlučovač částic, rozložení elektrického pole a účinnost odlučovače. Rayleighův limit povrchové hustoty náboje a souvislost s přípravou nanovláken a nanočástic elektrorozprašováním a příbuznými procesy.

8. Elektrostatické nabíjení jako žádoucí i nežádoucí jev – laserové tiskárny, prachové aerosoly, náboj na pracovnících, anti-prachový štít.

9. Úvod do kvantitativního popisu aerosolů. Kinetická teorie plynů. Usazování a dynamika pohybu aerosolových částic.

10. Setrvačnost aerosolových částic. Impaktory. Difúze z pohledu makroskopického a mikroskopického. Časový vývoj střední kvadratické vzdálenosti při difúzi pro prostorově 1D až 3D případ.

11. Filtrace aerosolů. Vláknový filtr – mechanismy záchytu, tlaková ztráta. Depozice aerosolů v dýchacích cestách. Generování aerosolů při mluvení.

12. Koagulace aerosolů. Různé zdroje emise aerosolů v životním prostředí. Odpařování vody z malých kapiček. Optické jevy související s aerosoly.

13. Test 1

14. Test 2

Poslední úprava: Kosek Juraj (02.09.2020)
Studijní prerekvizity -

Dispersní systémy I.

Poslední úprava: Kosek Juraj (25.09.2013)
 
VŠCHT Praha