PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Historie chemie - N832014
Anglický název: History of Chemistry
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Miroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N832014A
Je záměnnost pro: V832001, N832014A
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (10.12.2012)
Předmět přináší přehled vývoje chemie od starověku do moderní doby. Jsou probrány různé teoretické náhledy na hmotu a její přeměny včetně atomové teorie, starověké chemické technologie, alchymické názory a postupy a jejich dědictví pro moderní chemii, chemická revoluce v 18. století, vývoj chemické nomenklatury a periodizace prvků, s důrazem na význam chemie pro vývoj lidstva.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (10.12.2012)

Studenti budou:

Orientovat se ve vývoji teoretických náhledů na hmotu a její přeměny.

Znát starověké a středověké technologie výroby významných produktů chemické technologie - keramiky, skla, kovů, léčiv, stavebnin a dalších látek.

Chápat dědictví alchymie pro dnešní chemii.

Orientovat se ve vývoji chemické nomenklatury a periodizace prvků.

Znát historii současných anorganických průmyslových výrob.

Mít přehled o vývoji chemického školství u nás a o historii VŠCHT.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (23.01.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/soucasti/ustavy/832:

Historie chemie

Historie chemického průmyslu a aplikované chemie

Metody výuky -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (23.01.2013)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (10.12.2012)

1. Dějiny výuky chemie. Dějiny VŠCHT.

2. Význam chemie a její úloha v dějinách lidstva. Oheň.

3. Starověk. Keramika, vápenná pojiva, beton, kovy.

4. Starověk. Sklo, glazury. Pigmenty. Konzervace potravin. Další technologie (koželužství, barvení textilu, léčiva, kosmetika).

5. Základy alchymických představ - lapis philosophorum, aqua vitae. Helénistické období.

6. Arabská alchymie. Sulfomerkurová nauka. Evropská alchymie. Alchymická symbolika.

7. Alchymické nástroje. Alchymická nomenklatura. Dědictví alchymie.

8. Přechodné období: iatrochemie, pneumatická chemie, flogistonová teorie.

9. Počátky novodobé chemie - chemická revoluce. Lavoisier.

10. Kvantitativní zákony chemických reakcí. Stechiometrie. Daltonova atomová teorie.

11. Vývoj teoretických názorů v organické chemii.

12. Periodizace prvků. Periodický zákon. Periodická tabulka.

13. Vývoj chemického názvosloví. Berzeliovy logogramy. Vývoj českého chemického názvosloví.

14. Dějiny aplikované chemie. Historie výroby kyseliny sírové, alkálií a dalších průmyslových chemikálií.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (19.11.2012)

Studijní prerekvizity nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (19.11.2012)

Úspěšné splnění zápočtového testu na konci semestru.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 90

 
VŠCHT Praha