PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Historie chemie - V832001
Anglický název: History of Chemistry
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (80)
Minimální obsazenost: 10
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Miroslav Ing. CSc.
Záměnnost : N832014, N832014A
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (29.01.2018)
Předmět přináší přehled vývoje chemie od starověku po moderní dobu s důrazem na význam chemie pro vývoj lidské společnosti. Je vysvětlen vývoj teoretických náhledů na hmotu a její přeměny, popsány starověké chemické technologie, alchymické názory a postupy a jejich dědictví pro moderní chemii, chemická revoluce v 18. století, vývoj chemické nomenklatury a periodizace prvků. Důraz je kladen na historii organické chemie v 19. století a také na vývoj základních chemických technologií.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (29.01.2018)

Studenti:

  • se budou orientovat ve vývoji teoretických náhledů na hmotu a její přeměny;
  • poznají starověké a středověké technologie výroby významných produktů chemické technologie - kovů, keramiky, skla, léčiv, stavebnin a dalších látek;
  • poznají význam alchymie pro dnešní chemii;
  • získají znalosti o vývoji organické chemie v 19. století;
  • se budou orientovat ve vývoji chemické nomenklatury a periodizace prvků;
  • získají znalosti o historii důležitých anorganických průmyslových výrob;
  • získají přehled o vývoji chemického školství u nás a o historii VŠCHT.
Literatura -
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (02.06.2022)

Z: Tylecote R.F., A history of metalurgy. The Institute of Materials. Carlton House Terrace, London, 1992.

Z: Haage B.D., Středověká alchymie. Vyšehrad, Praha, 2001.

Z: Partington J.R., A history of chemistry. Mansfield Center, CT. Martino Pub., 2009.

Z: Novák M., Počátky strukturní teorie a grafického znázorňování struktury chemických sloučenin v polovině 19. století. VŠCHT Praha, 2017.

Z: Novák M., Otazníky historie benzenu. Chem. Listy 108, 697-724 (2014).

Z: Novák M., Mendělejev, periodický zákon a periodická tabulka. Chem. Listy 113, 211-218 (2019).

D: Faktor F., Z dějin chemického průmyslu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

D: Giua, M., Storia della chimica. Union tipografico, Torino, 1962.

D: Karpenko V., Alchymie, dcera omylu. Práce, Praha 1988.

D: Kolektiv, Vývoj chemického průmyslu v Československu 1918-1990. VŠCHT, Praha, 2000.

D: Levey M., Chemistry and Chemical Technology in Ancient Mesopotamia, Elsevier, Amsterdam, 1959.

D: Schätz M., Historie výuky chemie. VŠCHT, Praha, 2002.

D: Ambix, The Journal of the Society for the History of Alchemy and Chemistry, Maney Publ.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (29.01.2018)

https://intranet.vscht.cz/kuhv/studijni-materialy:

Historie chemie

https://kuhv.vscht.cz/cinnosti/historie-chemie:

Historie chemického průmyslu a aplikované chemie

Metody výuky -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (29.01.2018)

Přednášky

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (29.01.2018)

1. Úvodní údaje. Význam chemie a její úloha v dějinách lidstva. Vývoj chemických teorií: tetrasomiální, sulfomerkurová, trojlátková, flogistonová, kyslíková, atomová. Historie inženýrského studia chemie, historie VŠCHT. Laureáti Nobelovy ceny Prelog a Heyrovský.

2. Chemie v pravěku a starověku. Zdroje poznávání prehistorie. Určování stáří archeologických nálezů.

3. Starověké chemické technologie: oheň, pigmenty, keramika, glazury, sklo, maltoviny. Konzervace potravin. Další technologie (koželužství, barvení textilu, léčiva, kosmetika).

4. Historie zpracování kovů. Ryzí kovy. Hutnictví mědi a bronzu. Vývoj technologie výroby železa. Kovářské zpracování. Vývoj pecí. Zkujňování surového železa – pudlování, konvertor, Martinská pec.

5. Alchymie. Helénistické období. Arabské období. Evropské období. Rudolf II. Teoretická alchymie. Praktická alchymie. Alchymická kryptografie. Podvodná alchymie. Kámen mudrců.

6. Přechodné období. Společenské změny. Iatrochemie, Paracelsus. Pneumatická chemie, van Helmont, Boyle. Flogistonikové Stahl, Cavendish, Pristley, Scheele.

6. Počátky novodobé chemie. Objev kyslíku. Lavoisier. Stechiometrie. Základní chemické zákony. Daltonova atomová teorie. Avogadrova hypotéza. Kongres v Karlsruhe. Canizzarova reforma atomových vah. Pravidlo Dulogovo a Petitovo.

7. Organická chemie v 19. století. Vývoj teoretických názorů – vitalistická, radikálová, typová a strukturní teorie. Organická analýza – Gay-Lussac, Berzelius, Liebig. Objevy tetravalence, uhlíku, katenace uhlíkových atomů, cyklické katenace, násobných vazeb – Couper, Kekulé.

8. Loschmidtovy a Crum Brownovy strukturní vzorce. Struktura aromatických sloučenin. Loschmidtův a Kekulův vzorec benzenu, valenční izomery benzenu.

9. Periodizace chemických prvků. Triády. Telurický šroub. Odlingovo seřazení. Newlands - pravidlo oktáv. Tabulka Lothara Meyera. Mendělejevova tabulka. Předpověděné prvky. Brauner – lanthanoidy. Ramsay- vzácné plyny. Objev izotopů – Soddy. Transurany – McMillan, Seaborg. Historie objevu některých prvků.

10. Vývoj chemické nomenklatury. Úvod – terminologie vs. názvosloví, logogramy, redundance, absolutní a relativní nomenklatura. Protochemická nomenklatura. Alchymická nomenklatura.

11. Pokusy o racionální nomenklaturu – Lémery, Geoffroy, Bergmann. První racionální nomenklatura – Morveau, Lavoisier, Berthollet, Fourcroy. Berzeliovy logogramy.

12. České chemické názvosloví. Buditelské období – Presl, Amerling, Kodym. Šafaříkova reforma. Baťkova-Votočkova reforma. Novodobé názvoslovné úpravy.

13. Dějiny aplikované chemie. Česká kyselina sírová. Komorová, věžová a kontaktní výroba kyseliny sírové.

14. Výroba alkálií. Soda – přírodní zdroje, Leblancův a Solvayův proces. Potaš – přírodní zdroje, výroba. Alkalické hydroxidy – kaustifikace, elektrolytický proces.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (29.01.2018)

Studijní prerekvizity nejsou vyžadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Novák Miroslav Ing. CSc. (29.01.2018)

Úspěšné splnění zápočtového testu na konci semestru.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
3 / 3 70 / 84
 
VŠCHT Praha