PředmětyPředměty(verze: 899)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Němčina - začátečníci I - N834022
Anglický název: German - beginners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Je záměnnost pro: V834007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ834 (14.11.2012)
Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (18.11.2012)

Studenti budou umět :

  • pomocí omezených výrazových prostředků podat základní informace o sobě a o své rodině
  • vést jednoduchý rozhovor o rodině, kamarádech, zálibách, zaměstnání
  • zeptat se na cestu, koupit lístek na dopravu
  • objednat v restauraci
  • přečíst a pochopit jednoduchý souvislý text
Literatura -
Poslední úprava: TAJ834 (18.11.2012)

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Bovermann M.,Reimann M.,Schritte International 1,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018512

D: Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Bovermann M.,Reimann M.,Schritte International 2,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018529

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning,2010, 978319011657

Studijní opory -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (14.09.2016)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (03.09.2018)

1. Fonetický přehled, časování sloves pomocných a slabých v čase přítomném, osobní zájmena v 1. pádě.

2. Užití členů určitých a neurčitých, pořádek slov v německé větě.

3. Číslovky 1-100. Článek: Sie sind aber neugierig!

4. Skloňování osobních zájmen, 4.pád substantiv.

5. Slovesa modální v čase přítomném, zápor u sloves.

6. Modální slovesa - dokončení. Článek: Meine Familie.

7. Vynechávání členu, skloňování substantiv v singuláru.

8. Skloňování zájmen přivlastňovacích, rozkazovací způsob..

9. Časování sloves typ "fahren", předložky se 3. pádem

10. Časování sloves typ "sprechen". Všeobecný podmět "man".

11. Předložky se 4. pádem. Vazba "es gibt".

12. Zájmeno kein a další záporná zájmena. Článek: Wie komme ich nur dorthin?

13. Určování času, způsobové sloveso mögen.

14. Článek: Lassen Sie es sich gut schmecken! Test.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ834 (01.09.2013)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 70
Průběžné a zápočtové testy 0

 
VŠCHT Praha