PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - začátečníci I - V834007
Anglický název: German - beginners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 36 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Záměnnost : N834022
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • pomocí omezených výrazových prostředků podat základní informace o sobě a o své rodině
  • vést jednoduchý rozhovor o rodině, kamarádech, zálibách, zaměstnání
  • zeptat se na cestu, koupit lístek na dopravu
  • objednat v restauraci
  • přečíst a pochopit jednoduchý souvislý text
Literatura -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (19.08.2021)

Z: Cadwallader Jane, Schritte international Neu 1, Huber Verlag, Ismaning 2019, 978-3-19-421082-0

Z: Thoma Leonhard, Schritte international Neu 2, Huber Verlag, Ismaning 2016, 978-3-19-601082-4

D: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L., Německy s úsměvem nově, Nakladatelství Fraus, Plzeň,2011, 9788072389902

D: Gottstein-Schramm B.,Dutzstein B.,Specht F., Schritte Neu Übungsgrammatik, Huber Verlag, Ismaning 2017, 978-3-19-011081-0

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (16.08.2021)

1. Fonetický přehled, užití členů určitých a neurčitých, pořádek slov v německé větě.

2. Časování sloves pomocných a slabých v čase přítomném, osobní zájmena v 1. pádě.

3. Číslovky 1-100, téma "Seznamování"

4. Skloňování osobních zájmen, 4.pád substantiv.

5. Slovesa modální v čase přítomném, zápor u sloves. Téma "Moje rodina".

6. Modální slovesa - dokončení, rozkazovací způsob.

7. Vynechávání členu, skloňování substantiv v singuláru.

8. Skloňování zájmen přivlastňovacích, plurál substantiv.

9. Předložky se 3. pádem, všeobecný podmět "man".

10. Předložky se 4. pádem, adjektiva v přívlastku.

11. Časové údaje, spojky a slovosled vedlejší věty.

12. Zájmeno kein a další záporná zájmena.

13. Způsobové sloveso mögen, vazba "es gibt".

14. Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha