PředmětyPředměty(verze: 887)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Němčina - začátečníci I - V834007
Anglický název: German - beginners I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studenti budou umět :

  • pomocí omezených výrazových prostředků podat základní informace o sobě a o své rodině
  • vést jednoduchý rozhovor o rodině, kamarádech, zálibách, zaměstnání
  • zeptat se na cestu, koupit lístek na dopravu
  • objednat v restauraci
  • přečíst a pochopit jednoduchý souvislý text
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Bovermann M.,Reimann M.,Schritte International 1,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018512

D: Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Bovermann M.,Reimann M.,Schritte International 2,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018529

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning,2010, 978319011657

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (05.09.2019)

1. Fonetický přehled, užití členů určitých a neurčitých, pořádek slov v německé větě.

2. Časování sloves pomocných a slabých v čase přítomném, osobní zájmena v 1. pádě.

3. Číslovky 1-100, článek Sie sind aber neugierig!

4. Skloňování osobních zájmen, 4.pád substantiv.

5. Slovesa modální v čase přítomném, zápor u sloves. Článek Meine Familie.

6. Modální slovesa - dokončení, rozkazovací způsob.

7. Vynechávání členu, skloňování substantiv v singuláru.

8. Skloňování zájmen přivlastňovacích, plurál substantiv.

9. Předložky se 3. pádem, všeobecný podmět "man".

10. Předložky se 4. pádem, adjektiva v přívlastku.

11. Časové údaje, spojky a slovosled vedlejší věty.

12. Zájmeno kein a další záporná zájmena.

13. Způsobové sloveso mögen, vazba "es gibt".

14. Test

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha