PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Matematické modelování procesů pro doktorandy - P445011
Anglický název: Modelling Mathematical Processes for PhD Students
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP445011
Anotace -
Předmět seznamuje se základními principy matematického modelování, modely zařízení běžných v chemickém prostředí, jejich výpočty a simulací chování.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • analyzovat úlohu,
  • převést ji na matematický model,
  • vypočítat statické i dynamické chování,
  • implementovat je v prostředí MATLAB
  • chování systému simulovat
Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Literatura -

Z:Tangirala A.K., Principles of System Identification:Theory and Practice, CRC Press, Boca Raton, 2015, ISBN 978-1-4398-9602-0

Z:Noskievič P.,Modelování a identifikace systémů,Ostrava,MONTANEX a. s.,1999,8072250302

D:Bequette B.W.,Process Dynamics.Modeling, Analysis, and Simulation,Prentice Hall PTR,New Jersey,1998,0132068893

D:Ingham, J., Dunn, I.J., et al.:Chemical Engineering Dynamics,VCH,Weinheim,1994,9783527314607

D:Hangos, K.M., Cameron, I.T.,Process Modelling and Model Analysis,Academic Press,N.Y.,2001,0121569314

Poslední úprava: Kukal Jaromír (04.09.2018)
Studijní opory -

interní materiály

Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Metody výuky -

přednášky, konzultace, projekty

Poslední úprava: Mareš Jan (07.06.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V průběhu semestru bude zadáno několik drobnějších úkolů.

Zkouška má písemnou a ústní část. V písemné části je třeba prokázat jak matematický vhled do problému, tak i základní programovací zručnost.

Student získá kredity po úspěšném absolvování předmětu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Sylabus -

1. Pojem modelu a modelování, postuláty modelování, třídění modelů.

2. Způsoby modelování, základní pojmy mechaniky kontinua.

3. Základní rovnice sdílení hmoty, hybnosti a energie.

4. Hydrodynamické modely toku a jejich třídění. Modely ideálního míchání a pístového toku.

5. Modely kaskády ideálních mísičů bez a se zpětným promícháváním.

6. Rovnice dispersního modelu, kombinované modely, diskriminace modelů toku.

7. Kinetika přestupu hmoty a tepla. Fázová rovnováha. Chemická kinetika, rychlost chemické reakce, chemická rovnováha.

8. Modely stacionárního a dynamického chování procesů. Bezrozměrné modelové rovnice.

9. Modely zásobníku kapalin a plynu.

10. Modely tepelných výměníků - soustředěné parametry.

11. Modely tepelných výměníků - rozložené parametry.

12. Modely patrových a plněných výměníků hmoty.

13. Modely chemických reaktorů, stabilita reaktorů.

14. Modely biochemických reaktorů.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (29.05.2018)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Mareš Jan (07.06.2018)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Mareš Jan (07.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
  • odevzdání projektů
  • ústní zkouška
Poslední úprava: Mareš Jan (07.06.2018)
 
VŠCHT Praha