PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Angličtina - středně pokročilí II - V834006
Anglický název: English - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Krtičková Chýlová Petra Mgr.
Holanová Petra Mgr.
Záměnnost : N834021
Anotace -
Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování. Tématické okruhy se týkají filmové tvorby, vzhledu, vzdělání, bydlení, nakupování, práce, elektroniky a kriminálních činů. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B1/B1+ podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Valentová Dana (17.08.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • volně komunikovat na jakékoliv zvolené téma bez významnějších chyb
  • vyjádřit své přání, argumentovat, vysvětlit svůj názor a postoj
  • napsat filmovou recenzi, stížnost
  • prezentovat produkt
Poslední úprava: Valentová Dana (17.08.2020)
Literatura -

Z: Latham-Koenig Ch., Oxenden C., Lambert J., English File Intermediate MultiPack B, Fourth Edition, Oxford University Press, 2019, 9780194035750

D: Murphy R., English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2019, 9781108457651

D: Vince M., Language Practice Intermediate, Third Edition, Macmillan, 2010, 9780230727014

Poslední úprava: Valentová Dana (02.07.2020)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a/nebo doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Valentová Dana (17.08.2020)
Metody výuky -

Semináře.

Poslední úprava: Valentová Dana (17.08.2020)
Sylabus -

1. V zákulisí; Trpný rod; Filmová tvorba, psaní: filmová recenze.

2. Každý obraz vypráví příběh; Modální slovesa pro dedukci: “might, can’t, must”; Tělo.

3. Žij a uč se; První kondicionál a budoucí časové věty; Vzdělání.

4. Hotel u rodičů; Druhý kondicionál; Domy; Důraz ve větě.

5. Kondicionály: rozdíly a užití; Vyjádření názoru, souhlas a nesouhlas.

6. Zaměstnání pro Tebe; Gerundia a infinitivy.

7. Práce; Slovní přízvuk; Prezentace produktu.

8. Hezký den! Nepřímá řeč: věty a otázky.

9. Nakupování; Tvorba slov: podstatná jména ze sloves; Psaní: stížnost.

10. Šťastná setkání! Třetí kondicionál; Tvorba slov: adjektiva a adverbia.

11. Digitální detox; Kvantifikátory; Elektronická zařízení; Spojování slov ve větě.

12. Idoly a ikony; Vztažné věty; Složená podstatná jména.

13. A vrahem je…; Tázací dovětky; Zločin; Intonace u dovětků.

14. Shrnutí a opakování - gramatika, slovní zásoba.

Poslední úprava: Valentová Dana (17.08.2020)
Studijní prerekvizity -

Znalosti na úrovni A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Poslední úprava: Valentová Dana (17.08.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast na seminářích, úspěšné napsání zápočtového testu.

Poslední úprava: Valentová Dana (17.08.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha