PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - mírně pokročilí I - V834009
Anglický název: German - pre-intermediate I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 36 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Záměnnost : N834024
Anotace -
Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • vyjádřit se ústní i písemnou formou ohledně přítomnosti, minulosti i budoucnosti
  • popsat událost, převyprávět příběh
  • popsat město a zajímavá místa v něm,zeptat se na cestu a popsat trasu
  • vyjádřit své plány a přání
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Literatura -

Z: Pude A. a kol., Menschen B1 - Kursbuch, Huber Verlag 2019, 9783192119033

Z: Spyri Johanna, Menschen B1 - Arbeitsbuch, Huber Verlag 2014, 78-3-19-111903-4

D: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L., Německy s úsměvem nově, Nakladatelství Fraus, Plzeň,2011, 9788072389902

D: Gottstein-Schramm B.,Dutzstein B.,Specht F., Schritte Neu Übungsgrammatik, Huber Verlag, Ismaning 2017, 978-3-19-011081-0

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (19.08.2021)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Opakování slovesných tvarů, další gramatiky a oprašování slovní zásoby.

2. Slovesné vazby, skloňování vlastních jmen.

3. Zájmenná příslovce, zeměpisná přídavná jména.

4. Téma "Telefonieren, E-mail, Handy, Computer".

5. Préteritum sloves slabých, pomocných a modálních.

6. Zpodstatnělá přídavná jména. Téma "Auslandreise".

7. Souřadící spojky a slovosled těchto souvětí.

8. Vedlejší věty vztažné, tvoření slov.

9. Perfektum sloves slabých, pomocných a způsobových.

10. Příčestí minulé v přívlastku a jeho použití.

11. Závislý infinitiv, Téma "Kultur".

12. Časová souvětí, jejich spojky a slovosled.

13. Úvod do problematiky minulého času silných sloves.

14. Test.

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (05.09.2019)
Studijní prerekvizity -

Znalosti na úrovni Němčina - začátečníci II.

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (16.08.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha