PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - středně pokročilí II - V834012
Anglický název: German - intermediate II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Záměnnost : N834027
Anotace -
Předmět je zaměřen na důkladné osvojení gramatických a lexikálních struktur, rozšíření a zdokonalení schopnosti komunikace a též písemné formy vyjadřování.Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět :

  • volně komunikovat na jakékoliv zvolené téma bez významnějších chyb
  • vyjádřit své přání, argumentovat, vysvětlovat svůj názor a postoj
  • napsat formální dopis
  • jazykově obstát v oblastech banky a médií
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Literatura -

Z: Dinsel S., Geiger S., Großes Übungsbuch Grammatik A2-B2, Hueber Verlag, Ismaning 2009,9783191017217

D: Brill L. M., Techmer M., Großes Übungsbuch Wortschatz, Hueber Verlag, Ismaning 2011,9783192017216

D: Antal Z.,Mohácsi J., Mittelstufe Deutsch B2, Infoa, Dubicko 2009, 9788072406555

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (19.08.2021)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Opakování slovesných tvarů, další gramatiky a oprašování slovní zásoby.

2. - 13.Každý týden aktuální téma a s ním spojená nová slovní zásoba + jedno gramatické téma úrovně B1/B2 v závislosti na aktuálních potřebách studentů v kurzu.

Gramatická témata:

Přehled spojek včetně dvojicových spojek.

Vedlejší věty se spojkou "aby" a jejich krácení.

Trpný rod a jeho použití.

Stupňované tvary příslovcí bez srovnání.

Konjunktiv préterita a podmínková souvětí.

Konjunktiv plusquamperfekta.

Přehled slovotvorby.

Rozvitý přívlastek.

Infinitivní vazby.

Předpony někdy odlučitelné.

Předložky s 2. pádem.

Souvětí účinkové a srovnávací.

Minulý infinitiv.

Pomocné sloveso haben versus sein v perfektu.

14. Test na základě gramatiky a slovní zásoby pojednávaných v rámci kurzu.

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (05.09.2019)
Studijní prerekvizity -

Znalosti na úrovni Němčina - středně pokročilí I.

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (16.08.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha