PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - pokročilí I - V834033
Anglický název: German - advanced I
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 12 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Záměnnost : N834048
Anotace -
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné němčiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Poslední úprava: Kubová Petra (06.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • rozebrat a správně interpretovat autentické texty ( novinové články,úryvky z literatury) a poslechové materiály
  • s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi
  • používat vhodnou a přesnou slovní zásobu
  • napsat esej a referenční dopis
  • jazykově obstát ve VŠ prostředí, absolvovat stáž
Poslední úprava: Kruteková Jana (14.06.2018)
Literatura -

Z: Dinsel S., Geiger S., Großes Übungsbuch Grammatik A2-B2,Hueber Verlag,Ismaning,2009,9783191017217

D: Brill L. M., Techmer M.,Großes Übungsbuch Wortschatz,Hueber Verlag,Ismaning,2011,9783192017216

D: Mozer I.,Prüfungstraining DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang,Cornelsen Verlag,Berlin,2007, 9783060203123

D: Lévy-Hillerich D.,Krajewska-Markiewicz R.,Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten,leben,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2004, 8072383590

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (16.08.2021)
Studijní opory -

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Poslední úprava: Kruteková Jana (14.06.2018)
Sylabus -

1. Opakování slovesných tvarů, další gramatiky a oprašování slovní zásoby.

2. - 13.Každý týden aktuální téma a s ním spojená nová slovní zásoba + jedno gramatické téma úrovně B2/C1 v závislosti na aktuálních potřebách studentů v kurzu.

Aktuální témata (mimo jiné):

Vysoké školy a univerzity.

Studium / Stáž v zahraničí.

Interkulturní rozdíly.

Životní prostor - Evropa.

Doprava a životní prostředí.

Média.

Zdroje energie.

Informační a komunikační procesy, internet.

Mein Fach, mein Thema und meine Zukunft.

Ich im Labor.

Gramatická témata:

Přehled spojek včetně dvojicových spojek.

Vedlejší věty se spojkou "aby" a jejich krácení.

Trpný rod a jeho použití.

Stupňované tvary příslovcí bez srovnání.

Konjunktiv préterita a podmínková souvětí.

Konjunktiv plusquamperfekta.

Přehled slovotvorby.

Rozvitý přívlastek.

Infinitivní vazby.

Předpony někdy odlučitelné.

Předložky s 2. pádem.

Souvětí účinkové a srovnávací.

Minulý infinitiv.

Pomocné sloveso haben versus sein v perfektu.

14. Test na základě gramatiky a slovní zásoby pojednávaných v rámci kurzu.

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (05.09.2019)
Studijní prerekvizity -

Znalosti odpovídající úrovni Němčina -středně pokročilí II.

Poslední úprava: Gebeltová Ivana (16.08.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha