PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Němčina - pokročilí II - V834034
Anglický název: German - advanced II
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:1
E-Kredity: letní s.:1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Gebeltová Ivana Mgr.
Záměnnost : N834049
Anotace -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (05.09.2019)
Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné němčiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů,vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Studenti budou umět :

  • rozebrat a správně interpretovat autentické texty (novinové články, úryvky z literatury) a poslechové materiály
  • s využitím osvojených komplexních jazykových prostředků argumentovat v diskusi
  • používat vhodnou a přesnou slovní zásobu
  • jazykově obstát v pracovním prostředí a ve vztahu k úřadům (ústní i písemná forma)
Literatura -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (16.08.2021)

D: Z: Dinsel S., Geiger S., Großes Übungsbuch Grammatik A2-B2,Hueber Verlag,Ismaning,2009,9783191017217

D: Brill L. M., Techmer M.,Großes Übungsbuch Wortschatz,Hueber Verlag,Ismaning,2011,9783192017216

D: Mozer I.,Prüfungstraining DSH Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang,Cornelsen Verlag,Berlin,2007, 9783060203123

D: Lévy-Hillerich D.,Krajewska-Markiewicz R.,Mit Deutsch in Europa studieren, arbeiten, leben,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2004, 8072383590

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.04.2018)

Materiály vytvořené a doporučené vyučujícím.

Sylabus -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (05.09.2019)

1. Opakování slovesných tvarů, další gramatiky a oprašování slovní zásoby.

2. - 13.Každý týden aktuální téma a s ním spojená nová slovní zásoba + jedno gramatické téma úrovně B2/C1 v závislosti na aktuálních potřebách studentů v kurzu.

Aktuální témata (mimo jiné):

Vysoké školy a univerzity.

Studium / Stáž v zahraničí.

Interkulturní rozdíly.

Životní prostor - Evropa.

Doprava a životní prostředí.

Média.

Zdroje energie.

Informační a komunikační procesy, internet.

Mein Fach, mein Thema und meine Zukunft.

Ich im Labor.

Gramatická témata:

Přehled spojek včetně dvojicových spojek.

Vedlejší věty se spojkou "aby" a jejich krácení.

Trpný rod a jeho použití.

Stupňované tvary příslovcí bez srovnání.

Konjunktiv préterita a podmínková souvětí.

Konjunktiv plusquamperfekta.

Přehled slovotvorby.

Rozvitý přívlastek.

Infinitivní vazby.

Předpony někdy odlučitelné.

Předložky s 2. pádem.

Souvětí účinkové a srovnávací.

Minulý infinitiv.

Pomocné sloveso haben versus sein v perfektu.

14. Test na základě gramatiky a slovní zásoby pojednávaných v rámci kurzu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Gebeltová Ivana Mgr. (16.08.2021)

Úroveň znalostí Němčina - pokročilí I.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
 
VŠCHT Praha