PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Nuclear Energy - AB218003
Anglický název: Nuclear Energy
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Sajdl Petr doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : B218003, N218023
Anotace -
Přehledový předmět poskytující základní informace o funkci jaderných elektráren, jejich místě v energetice světové i české, o souvisejících technologiích a nakládání s radioaktivními odpady.
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět : orientovat se v problematice, rozumět funkci jaderné elektrárny, rozumět základním materiálovým problémům JE

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Literatura -

Z:Bečvář Josef a kol. : Jaderné elektrárny, SNTL, 1981, ISBN 04-237-81

D:Spinks J.W.T., Woods R.J. : Introduction to Radiation Chemistry, ISBN 0-471-61403-3, John Wiley & Sons, Inc. 1990 ISBN 0-471-61403-3

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní opory -

www.sujb.cz

www.surao.cz

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Metody výuky - angličtina

lectures and excursions

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina

Knowledge in the range of lectures and short presentation on defined topic

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Sylabus -

1. Historický přehled

2. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost

3. Vlastnosti a popis atomového jádra, jaderné záření a štěpení jader

4. Jaderný reaktor, chemické a fyzikální procesy

5. Reaktory PWR, VVER

6. Jaderná bezpečnost

7. Chemie uranu, zpracování uranové rudy. Výroba jaderných paliv

8. Přepracování jaderného paliva

9. Způsoby likvidace nízkoaktivního odpadu

10. Způsoby likvidace vysoceaktivního odpadu,vyhořelé palivové články

11. Demontáž a likvidace jaderných elektráren

12. Atomový zákon

13. Užití radioizotopů, technologické užití, speciální analytické metody, diagnostika

14. Jaderná energetika v ČR, současnost a perspektivy

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Vstupní požadavky - angličtina

No.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Studijní prerekvizity -

ne.

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Ústní zkouška

Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
 
VŠCHT Praha