PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratory of Fuels - AB251001
Anglický název: Laboratory of Fuels
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : B251001, N251005
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Laboratoře doplňují předmět Analýza paliv (B215003). Cílem laboratoří je naučit studenty stanovit různé vlastnosti tuhých, kapalných a plynných paliv. Výuka začíná ve třetím týdnu semestru.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět:

provádět analýzu tuhých, kapalných a plynných paliv vybranými metodami,

vypracovat laboratorní protokol o provedených analýzách.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Návody k laboratorním cvičení, viz stránka ústavu https://utrap.vscht.cz/ke-stazeni

Studijní opory -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.10.2019)

Kolektiv autorů ústavu 215: Návody na laboratorní práce Ústavu technologie ropy a alternativních paliv. Dostupné v elektronické formě na https://utrap.vscht.cz/files/uzel/0014520/0004~~8zu8sCw_pVKhoChfIScxKb8osSS_KO_wWqDA4YXJqQqHdxWXJJaVKhgZmgIA.pdf?redirected

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Předmět se skládá z laboratorních prací, které jsou zaměřeny na základní analýzu a rozbory pevných, kapalných a plynných paliv. Student absolvuje seminář o zásadách vypracování protokolů a úvodní seminář o ropných produktech. Poté absolvuje 10 přidělených laboratorních prací ze seznamu 23 vypsaných prací. Příklady vypsaných prací jsou uvedeny níže.

1. Destilační zkouška a bod vzplanutí paliv.

2. Nízkoteplotní vlastnosti paliv a maziv.

3. Hustota ropných produktů.

4. Analýza lihobenzinových směsí.

5. Skupinová analýza motorových naft.

6. Stanovení parametrů těžkých topných olejů.

7. Oxidační stabilita motorových naft.

8. Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí.

9. Stanovení síry v uhlí metodou Eschke.

10. Nízkoteplotní karbonizační zkouška uhlí

11. Základní rozbor plynných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti.

12. Elementární rozbor pevných paliv, výpočet spalného tepla a výhřevnosti ze složení.

13. Stanovení korozní rychlosti bioethanolu.

14. Stanovení bodu krystalizace.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Student musí před laboratoří absolvovat, nebo si souběžně zapsat předmět Analýza paliv (B215003).

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování všech předepsaných laboratorních úloh. Celková známka se získá jako aritmetický průměr známek za jednotlivé laboratorní úlohy. Do hodnocení laboratorní úlohy se zohledňují vstupní znalosti studenta ohledně teoretického pozadí práce a vlastního postupu ověřené úvodním přezkoušením, vlastní práce a kvalita zpracování laboratorního protokolu.

 
VŠCHT Praha