PředmětyPředměty(verze: 896)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Human Nutrition and Nutritional Policy - AB323011
Anglický název: Human Nutrition and Nutritional Policy
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://jan.panek@vscht.cz
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Cahová Monika RNDr. Ph.D.
Pánek Jan doc. Ing. CSc.
Ilko Vojtěch Ing. Ph.D.
Záměnnost : B323011, N323041, S323005
Je záměnnost pro: B323011
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.01.2018)
Náplní předmětu je přehled živin (sacharidy, proteiny, lipidy; voda, minerální látky, vitaminy), jejich významu ve výživě, základy jejich metabolismu a fyziologie a přehled jejich zdrojů v potravinách. Druhá část výuky je zaměřena na výživová doporučení, alternativní výživové směry, doplňky stravy, základy hygieny výživy a základní charakteristiky nemocí spojených s výživou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.01.2018)

Studenti budou umět:

Charakterizovat živiny z hlediska jejich významu ve výživě a fyziologické potřeby

Posoudit klady a zápory konvenční výživy a alternativních výživových směrů

Vytvořit a posoudit jídelní plány u běžné populace a navrhnout změny jídelních plánů podle fyziologických potřeb

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.01.2018)

D: Chrpová D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha; 2010. ISBN 978-80-247-2512-3

D: Kasper H.: Výživa v medicíně a dietetika. Grada, Praha, 2015; ISBN: 978-80-247-4533-6

Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2002; ISBN 80-7080-468-8

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Nakl. Svoboda Servis, Praha, 2002; ISBN 80-86320-23-5

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7

D: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

D: Svačina Š. a kol. Poruchy metabolismu a výživy. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-807-2626-762

Z: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin I a II, Ossis Tábor, 2009; ISBN 978-80-86659-17-6

D: Zlatohlávek L. a kol.: Klinická dietologie a výživa. Current Media, Praha, 2016; ISBN: 978-80-88129-03-5

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry (3rd edition). Springer-Verlag, Berlin, 2004; ISBN 3-540-40818-5

D: Henry C.J.K., Chapman C. (Eds.) The nutrition handbook for food processors. Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2002; ISBN 1-85573-464-8 (book), 1-85573-665-9 (e-book)

D: Velíšek J., Cejpek K. Biosynthesis of food components. Ossis Tábor, 2008; ISBN 978-80-86659-12-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.01.2018)

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/ (mainly for news)

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu (mainly for news)

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

https://uapv.vscht.cz/studium/bakalarske-studium/37630

http://www.brainkart.com/subject/Introduction-to-Human-Nutrition_244/

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (02.02.2018)

V rozsahu sylabu.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.01.2018)

1. Introduction, nutritional quality, the basic characteristics of nutrients, problems in nutrition, factors influencing nutrition.

2. The main nutrients - proteins, peptides, amino acids.

3. The main nutrients - carbohydrates.

4. The main nutrients - fats and other lipids.

5. Mineral compounds, water in nutrition.

6. Vitamins.

7. Basic physiological principles of digestion of food.

8. The basic physiological principles of absorption and metabolism of nutrients; endocrine functions of the gastrointestinal tract

9. Dietary guidelines, the principles of differentiation nutrition.

10. Alternative nutritional trends.

11. Fundamentals of food hygiene.

12. Basic characteristics of diseases related to nutrition, medical nutrition survey.

13. Foods for particular nutritional uses, Novel Food, Food supplements - legal framework, main types, nutritional significance

14. Basic characteristics of the food sources of nutrients.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.01.2018)

Biochemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.01.2018)

Prerekvizita: Biochemie

Korekvizita: Chemie potravin

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (30.01.2018)

Forma zakončení předmětu: zkouškový test + ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu: Úspěšné absolvování zkouškového testu (51 a více %) + absolvování ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha