PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Výživa člověka - B323014
Anglický název: Human Nutrition
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hradecká Beverly Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB323011, N323041
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (15.11.2021)
Náplní předmětu je přehled živin (sacharidy, proteiny, lipidy; voda, minerální látky, vitaminy), jejich významu ve výživě, základy jejich metabolismu a fyziologie a přehled jejich zdrojů v potravinách. Druhá část výuky je zaměřena na výživová doporučení, alternativní výživové směry, trendy v technologii potravin, základy hygieny výživy nutriční epidemiologii a základní charakteristiky nemocí spojených s výživou.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (15.11.2021)

Studenti budou umět:

Charakterizovat živiny z hlediska jejich významu ve výživě a fyziologické potřeby

Posoudit klady a zápory konvenční výživy a alternativních výživových směrů

Vytvořit a posoudit individuální jídelní plán podle fyziologických potřeb

Literatura -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (15.11.2021)

D: Chrpová D. S výživou zdravě po celý rok. Grada Publishing, a. s. Praha; 2010. ISBN 978-80-247-2512-3

D: Kasper H.: Výživa v medicíně a dietetika. Grada, Praha, 2015; ISBN: 978-80-247-4533-6

Z: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2002; ISBN 80-7080-468-8

D: Pánek J., Pokorný J., Dostálová J., Kohout P. Základy výživy. Nakl. Svoboda Servis, Praha, 2002; ISBN 80-86320-23-5

D: Referenční hodnoty pro příjem živin. Společnost pro výživu. Výživa servis s.r.o., Praha, 2011. ISBN 978-80-254-6987-3

D: Silbernagl S., Despopoulos A. Atlas fyziologie člověka. Grada Publishing a.s., Praha, 2016. ISBN 978-80-247-4271-7

D: Svačina Š. a kol. Klinická dietologie. Grada Publishing a.s., Praha, 2008. ISBN-978-80-247-2256-6

D: Svačina Š. a kol. Poruchy metabolismu a výživy. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. ISBN 978-807-2626-762

Z: Velíšek J., Hajšlová J. Chemie potravin I a II, Ossis Tábor, 2009; ISBN 978-80-86659-17-6

D: Zlatohlávek L. a kol.: Klinická dietologie a výživa. Current Media, Praha, 2016; ISBN: 978-80-88129-03-5

D: Belitz H.-D., Grosch W., Schieberle P. Food Chemistry (3rd edition). Springer-Verlag, Berlin, 2004; ISBN 3-540-40818-5

D: Henry C.J.K., Chapman C. (Eds.) The nutrition handbook for food processors. Woodhead Publishing, Cambridge, UK, 2002; ISBN 1-85573-464-8 (book), 1-85573-665-9 (e-book)

D: Velíšek J., Cejpek K. Biosynthesis of food components. Ossis Tábor, 2008; ISBN 978-80-86659-12-1

D: Kohout P. a kol.: Klinická výživa. Galén, Praha, 2021. ISBN 978-80-7492-555-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.11.2021)

Food and Nutrition Information Centre, http://fnic.nal.usda.gov/

Nutrition Government; http://www.nutrition.gov/

Food and Drug Administration (FDA); http://www.fda.gov/ (mainly for news)

European Food Safety Authority (EFSA); http://www.efsa.europa.eu (mainly for news)

Výživa a potraviny, periodikum (vydavatel Společnost pro výživu, Výživaservis s.r.o, Praha) ISSN 1211-846X

https://uapv.vscht.cz/studium/bakalarske-studium/37630

http://www.brainkart.com/subject/Introduction-to-Human-Nutrition_244/

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.11.2021)

V rozsahu sylabu.

Sylabus -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (15.11.2021)

1. Úvod, výživová jakost, základní charakteristiky živin, problémy ve výživě, faktory ovlivňující výživu

2. Hlavní živiny - proteiny, peptidy, aminokyseliny

3. Hlavní živiny - sacharidy

4. Hlavní živiny - tuky a jiné lipidy

5. Minerální látky, voda ve výživě

6. Vitaminy

7. Trendy v potravinářských technologiích pro zlepšení nutričního stavu populace

8. Výživová doporučení (nutrition guidelines), komunitní výživa, personalizovaná výživa, výživová politika

9. Alternativní výživové směry

10. Nutriční epidemiologie

11. Základy hygieny výživy

12. Základní charakteristiky chorob spojených s výživou, přehled léčebné výživy

13. Potraviny pro zvláštní výživu, potraviny nového typu (Novel Food), doplňky stravy - legislativní rámec, hlavní typy, výživový význam

14. Základní charakteristika potravních zdrojů živin

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.11.2021)

Biochemie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.11.2021)

Prerekvizita: Biochemie

Korekvizita: Chemie potravin

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.11.2021)

Forma zakončení předmětu: zkouškový test + ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu: Úspěšné absolvování zkouškového testu (51 a více %) + absolvování ústní zkoušky

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha