PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Numerical Methods - AB413004
Anglický název: Numerical Methods
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:23 / 13 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Červená Lenka RNDr. Ph.D.
Třída: Předměty pro matematiku
Záměnnost : B413004, N413005
Je záměnnost pro: B413004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Numerické metody se zabývá metodami aproximace funkcí, derivací a integrálů, metodami pro řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic, metodami pro řešení obyčejných/parciálních diferenciálních rovnic s počátečními/okrajovými podmínkami, a stručně metodami experimentálního vyhodnocení dat. Studenti získají ucelený přehled numerických metod aplikované matematiky. Naučí se formulovat problémy a následně je numericky řešit a ověřovat správnost těchto řešení.
Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět formulovat matematický model pomocí algebraických nebo diferenciálních rovnic.

Získají přehled o používaných numerických metodách a naučí se přesvědčit se o přesnosti numerických řešení.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Literatura -

Z: M. Kubíček, M. Dubcová, D. Janovská, Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005, 80-7080-558-7

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/mat/NM/e-sbirkaNM.pdf

http://www.vscht.cz/mat/NM/NMAplikace/NMAplikace.html

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (16.02.2018)
Metody výuky -

Přednášky a cvičení.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Interpolace, interpolace pomocí splinů.

2. Diferenční formule, kvadraturní formule.

3. Numerické metody lineární algebry.

4. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.

5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.

6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.

7. Stiff systémy. A - stabilní metody.

8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.

9. Metoda střelby.

10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu lineární případ.

11. Diferenční metody pro PDR parabolického typu nelineární případ.

12. Metoda přímek.

13. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.

14. Numerické vyhodnocování experimentálních dat. Lineární regrese.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Vstupní požadavky -

Základní kurz matematiky v rozsahu předmětu Matematika B vyučovaném na VŠCHT.

Poslední úprava: Borská Lucie (07.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika A

Poslední úprava: Borská Lucie (06.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Individuální projekt - zápočet, písemná zkouška, ústní zkouška

Poslední úprava: Dubcová Miroslava (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha