PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Numerické metody - N413005
Anglický název: Numerical Methods
Zajišťuje: Ústav matematiky (413)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 7
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B413004
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Záměnnost : Z413005
Je záměnnost pro: B413004, AB413004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ413 (16.07.2013)
Předmět Numerické metody se zabývá metodami aproximace funkcí, derivací a integrálů, metodami pro řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic, metodami pro řešení obyčejných/parciálních diferenciálních rovnic s počátečními/okrajovými podmínkami, a stručně metodami experimentálního vyhodnocení dat. Studenti získají ucelený přehled numerických metod aplikované matematiky. Naučí se formulovat problémy a následně je numericky řešit a ověřovat správnost těchto řešení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (18.11.2012)

Studenti budou umět formulovat matematický model pomocí algebraických nebo diferenciálních rovnic.

Získají přehled o používaných numerických metodách a naučí se přesvědčit se o přesnosti numerických řešení.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ413 (12.07.2013)

Z: M. Kubíček, M. Dubcová, D. Janovská, Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005, 80-7080-558-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (18.11.2012)

http://www.vscht.cz/mat/NM/PrikladyNM.html

http://www.vscht.cz/mat/NM/CviceniNM.html

Metody výuky -
Poslední úprava: TAJ413 (12.07.2013)

Přednášky a cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (29.07.2015)

1. Interpolace, interpolace pomocí splinů.

2. Diferenční formule, kvadraturní formule.

3. Numerické metody lineární algebry.

4. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.

5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.

6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.

7. Stiff systémy. A - stabilní metody.

8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.

9. Metoda střelby.

10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu lineární případ.

11. Diferenční metody pro PDR parabolického typu nelineární případ.

12. Metoda přímek.

13. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.

14. Numerické vyhodnocování experimentálních dat. Lineární regrese.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ413 (16.07.2013)

Matematika I, Matematika II

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 35
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 35

 
VŠCHT Praha