PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do chemických technologií - B105003
Anglický název: Fundamentals of Chemical Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Zlámal Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB105003, N105004, Z105004
Je záměnnost pro: AB105003
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)
Záměrem předmětu je seznámení s problematikou chemických technologií a ekologií procesů. Ty jsou pojaty jako soubor aplikovaných základních vědeckých poznatků, zabývajících se postupně probíhajícími fyzikálně chemickými přeměnami, jejichž cílem je výroba společensky žádoucích produktů. Na rozdíl od encyklopedických vědomostí je formou vysvětlení základních principů a příčinných souvislostí chemicko-fyzikálních dějů postupně směřováno do problematiky technologických principů chemických výrob.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Analyzovat fyzikálně chemické zákonitosti chemických přeměn

Popsat základy a principy anorganických výrob

Popsat základy a principy organických výrob

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Z: Lhotka M. a kol.: Úvod do anorganické technologie, skriptum, vydavatelství VŠCHT Praha, 2012, ISBN: 978-80-7080-841-2

Z: Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, 1991, ISBN 80-03-00638-4

Z: Pašek J.: Uhlíkaté suroviny, skriptum, vydavatelství VŠCHT, Praha 1996 (1999-dotisk), ISBN: 80-7080-249-9

Z: Červený L., Hronec M., Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.: Základní pochody průmyslové organické chemie, Skriptum, VŠCHT Praha 1995, 2. vydání, ISBN:80-227-0794-5 (1998-dotisk, vydavatelství STU v Bratislavě, ISBN: 80-227-1006-7)

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, ISBN: 0-471-63062-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Teze přednášek ([N105004], část 1, část 2.): http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Dva testy

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

1. Chemická výroba a její produkty

2. Výroba sody

3. Výroba vodíku a amoniaku

4. Kyselina dusičná, kyselina sírová

5. Jednosložková průmyslová hnojiva

6. Vícesložková průmyslová hnojiva

7. Elektrochemické technologie (výroba vodíku, chlóru a hydroxidu sodného)

8. Úvod do organických technologií

9. Surovinová základna organických výrob, obnovitelné zdroje

10. Uhlí, zemní plyn, C1 chemie

11. Ropa a její rafinérské zpracování, petrochemie

12. Hydrogenace a dehydrogenace

13. Elektrofilní substituce aromátů v technické organické syntéze

14. Výroba chemických specialit (farmaka, malotonážní produkty)

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (02.01.2018)

Obecná a anorganická chemie I, Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné složení ústní zkoušky. Alternativně mohou studenti využít kombinovanou zkoušku složenou z písemné a ústní části, nebo úspěšně absolvovat dva nepovinné předtermínové písemné testy na konci semetru.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha