PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Úvod do chemických technologií - N105004
Anglický název: Introduction to Chemical Technologies
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B409007
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Vídenský Jan doc. Ing. CSc.
Krupka Jiří doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : Z105004
Je záměnnost pro: B105003, AB105003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Záměrem předmětu je seznámení s problematikou chemických technologií a ekologií procesů. Ty jsou pojaty jako soubor aplikovaných základních vědeckých poznatků, zabývajících se postupně probíhajícími fyzikálně chemickými přeměnami, jejichž cílem je výroba společensky žádoucích produktů. Na rozdíl od encyklopedických vědomostí je formou vysvětlení základních principů a příčinných souvislostí chemicko-fyzikálních dějů postupně směřováno do problematiky technologických principů chemických výrob.
Poslední úprava: Vídenský Jan (15.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Analyzovat fyzikálně chemické zákonitosti chemických přeměn

Popsat základy a principy anorganických výrob

Popsat základy a principy organických výrob

Poslední úprava: Vídenský Jan (19.11.2012)
Literatura -

Z: Lhotka M. a kol.: Úvod do anorganické technologie, skriptum, vydavatelství VŠCHT Praha, 2012, ISBN: 978-80-7080-841-2

Z: Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, 1991, ISBN 80-03-00638-4

Z: Pašek J.: Uhlíkaté suroviny, skriptum, vydavatelství VŠCHT, Praha 1996 (1999-dotisk), ISBN: 80-7080-249-9

Z: Červený L., Hronec M., Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.: Základní pochody průmyslové organické chemie, Skriptum, VŠCHT Praha 1995, 2. vydání, ISBN:80-227-0794-5 (1998-dotisk, vydavatelství STU v Bratislavě, ISBN: 80-227-1006-7)

D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, ISBN: 0-471-63062-4

Poslední úprava: Krupka Jiří (15.09.2015)
Studijní opory -

Teze přednášek ([N105004], část 1, část 2.): http://www.vscht.cz/kot/cz/studijni-materialy.html

Poslední úprava: ROZ105 (12.12.2012)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Dva testy

Poslední úprava: Vídenský Jan (15.11.2012)
Sylabus -

1. Chemická výroba a její produkty

2. Výroba sody

3. Výroba vodíku a amoniaku

4. Kyselina dusičná, kyselina sírová

5. Jednosložková průmyslová hnojiva

6. Vícesložková průmyslová hnojiva

7. Elektrochemické technologie (výroba vodíku, chlóru a hydroxidu sodného)

8. Úvod do organických technologií

9. Surovinová základna organických výrob, obnovitelné zdroje

10. Uhlí, zemní plyn, C1 chemie

11. Ropa a její rafinérské zpracování, petrochemie

12. Hydrogenace a dehydrogenace

13. Elektrofilní substituce aromátů v technické organické syntéze

14. Výroba chemických specialit (farmaka, malotonážní produkty)

Poslední úprava: TAJ150 (25.01.2008)
Studijní prerekvizity -

Obecná a anorganická chemie I, Organická chemie I

Poslední úprava: Vídenský Jan (15.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 70
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha