PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Základy marketingu chemických výrobků - B837002
Anglický název: Basic Marketing of Chemical Products
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kutnohorská Olga Ing. Ph.D.
Záměnnost : N437022, Z437022
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení marketingu jako základní podnikové aktivity, která přináší do podniku informace o potřebách a požadavcích zákazníků, trendech ve vývoji prostředí a konkurence a navrhuje a koordinuje tvorbu vhodných produktů a nástrojů marketingového mixu s cílem zvýšit spokojenost zákazníků a zvýšit konkurenceschopnost. Teoretické poznatky jsou aplikovány na reálné podmínky průmyslových i spotřebních trhů chemických a farmaceutických výrobků.
Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Identifikovat přímou a nepřímou konkurenci chemického výrobku

Popsat nástroje marketingového mixu chemického výrobku

Identifikovat cílové segmenty na průmyslových trzích

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Literatura -

Z:Grosová S.,Marketing.Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2005,8070805056

Z:Lošťáková H.,B-to-B marketing,Professional Publishing, Praha,2005,8086419940

D:Morris M.,Business-to-Business Marketing.A Strategic Approach,Sage,London 2001,0803959648

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Studijní opory -

přednášky v elektronické podobě na www stránkách katedry

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Sylabus -

1. Podstata marketingu. Úloha marketingu v řízení podniku.

2. Marketingové prostředí - zákazníci, konkurence, zprostředkovatelé, makroprostředí.

3. Kupní jednání na spotřebních trzích.

4. Kupní jednání průmyslových zákazníků.

5. Segmentace trhu, hodnocení a výběr segmentů.

6. Umístění a odlišení nabídky podniku na trhu.

7. Výrobek - kvalita, balení, poradenské a aplikační služby.

8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.

9. Cena. Metody tvorby cen. Cenové nástroje.

10. Distribuce.

11. Řízení vztahů se zákazníky.

12. Osobní prodej. Získání a udržení zákazníků.

13. Komunikace - PR, podpora prodeje

14. Výzkum trhu.

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

no

Poslední úprava: Kubová Petra (02.01.2018)
 
VŠCHT Praha