PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Laboratoř kontroly potravinářských surovin a výrobků - M323019
Anglický název: Control of Food Raw Materials and Commodities: Laboratory
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/6, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Schulzová Věra doc. Dr. Ing.
Doležal Marek doc. Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Neslučitelnost : AM323019
Záměnnost : N323051
Je neslučitelnost pro: AM323019
Je záměnnost pro: AM323019
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)
Cílem tohoto předmětu je "odzkoušet si" samostatnou kvalifikovanou práci v potravinářské analytické laboratoři (což, kromě jiného, představuje rozpracování zadaného úkolu, plánování a organizaci práce, výběr a validaci analytických metod, vlastní analytický rozbor (v nezkrácené podobě), zajištění kvality analytických výsledků a zpracování a interpretaci získaných dat). K dosažení tohoto cíle řeší vždy skupina studentů zadaný (komplexní) projekt z oblasti kontroly jakosti potravin (v rozsahu parametrů předepsaných platou legislativou a s použitím především uzančních analytických metod). Na rozdíl od předmětu Laboratoř analýzy potravin v kontrolní praxi, který někteří studenti absolvovali v rámci bakalářského studia, je v tomto předmětu kladen mnohem větší důraz na samostatnou práci studentů (a to ve všech etapách řešení zvoleného / zadaného projektu), zadané projekty jsou komplexnější, ve větší míře se používají instrumentální analytické metody a větší prostor je věnován validaci analytických metod a dalším nástrojům pro zajištění spolehlivosti analytických výsledků.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Studenti budou umět:

Organizovat a komplexně realizovat projekty spojené s kontrolou jakosti potravin (v rozsahu parametrů definovaných platnou legislativou a s použitím především uzančních analytických metod).

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Vzhledem k charakteru tohoto předmětu si potřebnou literaturu (zejména platné legislativní předpisy, technické normy a další materiály - podle konkrétního řešeného projektu) musí studenti vyhledat sami (podle zadání řešeného projektu).

Studijní opory -
Poslední úprava: Vlčková Martina Ing. (30.01.2018)

http://eur-lex.europa.eu/cs/index.htm

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (22.01.2018)

V rozsahu sylabu

Sylabus -
Poslední úprava: Pulkrabová Jana prof. Ing. Ph.D. (21.02.2018)

1. Úvod, organizační záležitosti, bezpečnost práce, zadání jednotlivých projektů.

2. Příprava řešení jednotlivých projektů.

3.-10. Laboratorní práce - vlastní řešení projektů.

11. Úklid laboratoře, předání přístrojů, vrácení pomůcek.

12. Zpracování zprávy.

13. Příprava prezentace výsledků projektu.

14. Veřejná presentace výsledků.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (19.12.2017)

Analýza potravin a přírodních produktů, Laboratoř analýzy potravin a přírodních produktů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Schulzová Věra doc. Dr. Ing. (22.01.2018)

Laboratorní práce - vlastní řešení projektu

Vypracování a odevzdání zprávy z projektu

Obhajoba projektu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3,7 104
Obhajoba individuálního projektu 0,1 2
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,1 3
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha