PředmětyPředměty(verze: 895)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Makromolekulární chemie - N112003
Anglický název: Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B112002
Pro druh:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Garant: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N112003A, Z112003
Je záměnnost pro: N112003A, AB112002, B112002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)
Náplní předmětu je studium struktury makromolekul, fyzikálních vlastností makromolekulárních látek, polymerizovatelnosti monomerů, řetězových a stupňovitých polymerizací, polyreakcí cyklických monomerů, kopolymerizací, chemických reakcí polymerů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)

Studenti budou umět:

Základní pojmy z oboru,posoudit základní fyzikálně-chemickou strukturu polymerů a jejich termické chování.

Základní principy řetězových polyreakcí - radikálových, iontových a koordinačních.

Základní principy stupňovitých polyreakcí - polykondenzací a polyadicí.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.04.2016)

Z:Prokopová I.: Makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 2004, 2007, ISBN 978-80-7080-662-3

Z:Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie, SNTL, Praha l986, ISBN 04-621-86.

Z:Billmeyer F.W.Jr.: Textbook of Polymer Science, J.Wiley Sons, New York 2004, ISBN 9780471031963

D:Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 1991 - pomůcka pro semináře

D:Stevens M.P.: Polymer Chemistry � An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999, ISBN 0-19-512444-8

D:Cowie J.M.G.,Arrieghi V.: Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials.CRC Press, Boca Raton 2008, ISBN 10:0-8493-9813-4

Studijní opory -
Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)

Skripta Makromolekulární chemie dostupná na http://eso.vscht.cz/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2014)

Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 15). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 27 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů daných osnovou přednášek, součástí hodnocení zkoušky budou výsledky průběžných testů.

Sylabus -
Poslední úprava: Roda Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

1. Úvod, historie makromolekulární chemie, základní pojmy oboru

2. Konstituce, konfigurace a konfirmace makromolekul, makromolekulární struktura polymerů, nomenklatura polymerů

3. Molární hmotnost polymerů, termické chování polymerů, klasifikace polymerů podle vlastností a aplikací

4. Podmínky polymerizovatelnosti nízkomolekulárních sloučenin, vztah mezi strukturou monomerů a způsobem jejich polymerizace

5. Řetězové a stupňovité (polykondenzace a polyadice) polyreakce � charakteristické znaky, klasifikace polyreakcí dle mechanismu a termodynamiky

6. Radikálová polymerizace - iniciace, růst a terminace přenosové reakce, kinetika polymerizace, vliv teploty, délka kinetického řetězce a polymerizační stupeň

7. Radikálová kopolymerizace � kopolymerizační rovnice, složení kopolymerů, stanovení kopolymerizačních parametrů, Q-e schéma

8. Kationtové polymerizující monomery, iniciace kationtových polyreakcí, elementární reakce, kinetické zákonitosti

9. Aniontově polymerizující monomery, iniciace aniontových polyreakcí, elementární reakce, kinetické zákonitosti

10. Způsoby provádění řetězových polyreakcí � bloková, roztočová, suspenzní a emulzní polymerace

11. Polyinzerce, Zieglerovy-Nattovy katalyzátory, růstová reakce, končení růstu a přenost při koordinačních polymerizacích

12. Aniontová, kationtová a koordinační polymerizace cyklických monomerů

13. Polykondenzace a polyadice-charakterizace obou typů stupňovitých polyreakcí, typické syntézy, rovnováhy, cyklizační reakce, kinetika

14. Polymeranalogické reakce polymerů, síťování polymerů, syntéza blokových a roubovaných kopolymerů, degradace polymerů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Roda Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Organická chemie I

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)

Organická chemie I (názvosloví organické chemie, základní mechanismy reakcí organických sloučenin)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,1 3
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0 0
Obhajoba individuálního projektu 0 0
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,9 25
Práce na individuálním projektu 0 0
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha