PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Makromolekulární chemie - N112003A
Anglický název: Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B112002
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N112003, Z112003
Je záměnnost pro: N112003, AB112002, B112002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplní předmětu je studium struktury makromolekul, fyzikálních vlastností makromolekulárních látek, polymerizovatelnosti monomerů, řetězových a stupňovitých polymerizací, polyreakcí cyklických monomerů, kopolymerizací, chemických reakcí polymerů.
Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní pojmy z oboru,posoudit základní fyzikálně-chemickou strukturu polymerů a jejich termické chování.

Základní principy řetězových polyreakcí - radikálových, iontových a koordinačních.

Základní principy stupňovitých polyreakcí - polykondenzací a polyadicí.

Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)
Literatura -

Z:Prokopová I.: Makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 2004, 2007, ISBN 978-80-7080-662-3

Z:Mleziva J., Kálal J.: Základy makromolekulární chemie, SNTL, Praha l986, ISBN 04-621-86.

Z:Billmeyer F.W.Jr.: Textbook of Polymer Science, J.Wiley Sons, New York 2004, ISBN 9780471031963

D:Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, učební text VŠCHT, 1991 - pomůcka pro semináře, ISBN 80-7080-113-1

D:Stevens M.P.: Polymer Chemistry. An Introduction. Oxford University Press, Inc., New York 1999, ISBN 0-19-512444-8

D:Cowie J.M.G.,Arrieghi V.: Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials.CRC Press, Boca Raton 2008, ISBN 10:0-8493-9813-4

Poslední úprava: Roda Jan (16.11.2012)
Studijní opory -

Skripta Makromolekulární chemie dostupná na http://eso.vscht.cz/

Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Kontrola studia se uskutečňuje formou 3 průběžných testů (max.dosažitelný počet bodů z každého testu 15). Zápočet bude udělen při min.60%ní úspěšnosti, tj. dosažení 27 bodů. Při nesplnění této podmínky je možno získat zápočet na základě úspěšně absolvovaného souhrnného zápočtového testu (60%). Tento test se bude psát po ukončení semestru. Zkouška je ústní, vychází ze studijních okruhů daných osnovou přednášek, součástí hodnocení zkoušky budou výsledky průběžných testů.

Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2014)
Sylabus -

1.ÚVOD, HISTORIE OBORU MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

2.STRUKTURA MAKROMOLEKUL - konstituce, konfigurace a konformace makromolekul, nomenklatura polymerů

3.MOLEKULOVÁ STRUKTURA A VLASTNOSTI POLYMERŮ - molární hmotnost polymerů, nadmolekulová struktura, termické chování polymerů, klasifikace polymerů podle vlastností aplikací

4.POLYMERIZOVATELNOST NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH SLOUČENIN - podmínky polymerizovatelnosti, vztah mezi strukturou monomerů a způsobem jejich polymerizace

5.KLASIFIKACE POLYREAKCÍ - řetězové a stupňovité polyreakce - charakteristické znaky

6.RADIKÁLOVÁ POLYMERIZACE - iniciace,růst a terminace řetězců, přenosové reakce, kinetika , délka kinetického řetězce a polymerizační stupeň, vliv teploty na průběh

7.RADIKÁLOVÁ KOPOLYMERIZACE - polymerizace do vyšších konverzí, kopolymerizační rovnice, složení kopolymerů, reaktivita monomerů, stanovení kopolymerizačních parametrů

8.KATIONTOVÁ POLYMERIZACE - kationtově polymerizující monomery, iniciace kationtových polyreakcí,elementární reakce, kinetické zákonitosti

9.ANIONTOVÁ POLYMERIZACE - aniontově polymerizující monomery, iniciace aniontových polyreakcí,elementární reakce, kinetické zákonitosti

10.ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ ŘETĚZOVÝCH POLYREAKCÍ - bloková, roztoková, suspenzní a emulzní polymerizace

11.KOORDINAČNÍ POLYMERIZACE - Zieglerovy-Nattovy katalyzátory, růstová reakce, končení růstu a přenos při koordinačních polymerizacích

12.POLYMERIZACE CYKLICKÝCH MONOMERŮ - aniontová, kationtová a koordinační polymerizace

13.STUPŇOVITÉ POLYREAKCE - polykondenzace a polyadice,lineární a nelineární růst řetězců, typické syntézy,rovnováhy u stupňovitých polyreakcí, cyklizační reakce, kinetika

14.CHEMICKÉ REAKCE POLYMERŮ - polymeranalogické reakce, síťování polymerů, syntéza blokových a roubovaných kopolymerů, degradace polymerů

Poslední úprava: TAJ112 (19.11.2012)
Vstupní požadavky

Organická chemie I

Poslední úprava: Roda Jan (16.11.2012)
Studijní prerekvizity -

Organická chemie I (názvosloví organické chemie, základní mechanismy reakcí organických sloučenin)

Poslední úprava: TAJ112 (12.08.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Průběžné a zápočtové testy 40
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha